Streda po 3. pôstnej nedeli

Kniha Deuteronómium – Dt 4, 1. 5-9

Mojžiš povedal ľudu: „A teraz, Izrael, počúvaj prikázania a ustanovenia, ktoré vás učím, a zachovávajte ich, aby ste žili a vošli do krajiny, ktorú vám chce dať Pán, Boh vašich otcov, do vlastníctva.

Hľa, učil som vás príkazy a ustanovenia, ako mi nariadil Pán, môj Boh, aby ste ich plnili v krajine, ktorú dostanete do vlastníctva.

Strážte ich a uskutočňujte! Lebo len tak budete múdri a rozumní v očiach národov. Budú počuť o všetkých týchto prikázaniach a povedia: ‚Skutočne múdry a rozumný je tento veľký národ.‘

Veď ktorý národ je taký veľký a má bohov tak blízko, ako je nám blízko Pán, náš Boh, kedykoľvek ho vzývame?! A kde je národ taký slávny, ktorý by mal také spravodlivé prikázania a ustanovenia, ako sú všetky tieto zákony, ktoré vám ja dnes predkladám?!

Len dávaj veľký pozor na seba a na svoju dušu a nezabudni na veci, ktoré si videl na vlastné oči, nech nevymiznú z tvojho srdca cez celý tvoj život, ale pouč o nich svojich synov a svojich vnukov.“

Žalm – Ž 147, 12-13. 15-16. 19-20

R: Chváľ, Jeruzalem, Pána, oslavuj, Sion, svojho Boha.

Chváľ, Jeruzalem, Pána, *

oslavuj, Sion, svojho Boha.

Lebo upevnil závory tvojich brán *

a požehnal tvojich synov v tebe. R.

Svoj rozkaz na zem zosiela, *

rýchlo sa šíri jeho slovo.

Sneh dáva ako vlnu, *

rozsýpa srieň ako popol. R.

On svoje slovo zvestuje Jakubovi, *

svoje zákony a prikázania Izraelovi.

Neurobil tak iným národom, *

nezjavil im svoje zámery. R.

Evanjelium podľa Matúša – Mt 5, 17-19

Alelujový verš: Tvoje slová, Pane, sú Duch a život. Ty máš slová večného života.

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť.

Veru, hovorím vám: Kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nesplní.

Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký.“

Liturgické čítania sú použité z webu: lc.kbs.sk.