Streda po 3. veľkonočnej nedeli

Skutky apoštolov – Sk 8, 1b-8

V ten deň sa začalo veľké prenasledovanie cirkvi v Jeruzaleme a všetci sa okrem apoštolov rozpŕchli po krajoch Judey a Samárie. Štefana pochovali bohabojní muži a veľmi nad ním plakali. Ale Šavol ničil Cirkev, vnikal do domov a odvláčal mužov i ženy a dával ich do väzenia. Tí, čo sa rozpŕchli, chodili a hlásali slovo.

Filip prišiel do mesta Samárie a zvestoval im Krista. Zástupy pozorne a jednomyseľne sledovali, čo Filip hovorí, pretože počuli i videli, že robí znamenia. Lebo z mnohých posadnutých vychádzali s veľkým krikom nečistí duchovia a mnohí ochrnutí a chromí ozdraveli. A v meste nastala veľká radosť.

Žalm – Ž 66, 1-3a. 4-5. 6-7a

R: Jasaj Bohu, celá zem.|Aleluja.

Jasaj Bohu, celá zem; *

hrajte a spievajte na slávu jeho mena,

vzdávajte mu chválu. *

Hovorte Bohu: „Aké úžasné sú tvoje diela. R.

Nech sa ti klania celá zem a nech ti spieva, *

nech ospevuje tvoje meno.“

Poďte a pozrite na Božie diela; *

úžas budia skutky, ktoré koná ľuďom. R.

More premieňa na suchú zem, *

rieku možno prejsť suchou nohou;

preto sa tešíme z neho. *

Svojou mocou panuje naveky. R.

Evanjelium podľa Jána – Jn 6, 35-40

Ježiš povedal zástupom: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.

Ale už som vám povedal: Aj ste ma videli, a neveríte. Všetko, čo mi dáva Otec, príde ku mne. A toho, kto prichádza ku mne, neodoženiem, lebo som nezostúpil z neba, aby som plnil svoju vôľu, ale vôľu toho ktorý ma poslal.

A vôľa toho, ktorý ma poslal, je, aby som nestratil nič z toho, čo mi dal, ale aby som všetko vzkriesil v posledný deň. Lebo vôľa môjho Otca je, aby každý, kto vidí Syna a verí v neho, mal večný život; a ja ho vzkriesim v posledný deň.“

Alelujový verš: Každý, kto verí vo mňa, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň, hovorí Pán.

Liturgické čítania sú použité z webu: lc.kbs.sk.