Štvrtok po 3. pôstnej nedeli

Kniha proroka Jeremiáša – Jer 7, 23-28

Pán hovorí: „Dal som svojmu ľudu toto prikázanie: Počúvajte môj hlas a budem vaším Bohom a vy budete mojím ľudom. Kráčajte vždy po ceste, po ktorej som vám prikázal ísť, aby vám dobre bolo.

Ale nepočúvali a nenaklonili si ucho, lež odišli za svojimi chúťkami a v zatvrdilosti svojho zvrhlého srdca sa obrátili ku mne chrbtom a nie tvárou; odo dňa, čo ich otcovia vyšli z Egypta až podnes.

A posielal som vám mnohých svojich sluhov, prorokov; denne som vstával na úsvite a posielal ich, no nepočúvali ma, nenaklonili si ucho, zatvrdili si šiju a robili horšie ako ich otcovia.

A ak im aj povieš všetky tieto veci, nebudú ťa počúvať. Ak na nich zavoláš, neozvú sa ti. Povieš im teda: Toto je národ, ktorý nepočúva hlas Pána, svojho Boha, a neprijíma napomenutie. Zhynula vernosť, zmizla im z úst.“

Žalm – Ž 95, 1-2. 6-7. 8-9

R: Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia.

Poďte, plesajme v Pánovi, *

oslavujme Boha, našu spásu.

Predstúpme s chválospevmi pred jeho tvár *

a oslavujme ho žalmami. R.

Poďte, klaňajme sa a na zem padnime, *

kľaknime na kolená pred Pánom, ktorý nás stvoril.

Lebo on je náš Boh †

a my sme ľud jeho pastviny *

a ovce, ktoré vedie svojou rukou. R.

Čujte dnes jeho hlas: *

„Nezatvrdzujte svoje srdcia

ako v Meríbe, ako v dňoch Massy na púšti, †

kde ma pokúšali vaši otcovia; *

skúšali ma, hoci moje skutky videli.“ R.

Evanjelium podľa Lukáša – Lk 11, 14-23

Alelujový verš: Obráťte sa ku mne celým svojím srdcom, hovorí Pán; veď som dobrotivý a milosrdný.

Ježiš raz vyháňal zlého ducha, ktorý bol nemý. Keď zlý duch vyšiel, nemý prehovoril. Zástupy žasli; no niektorí z nich hovorili: „Mocou Belzebula, kniežaťa zlých duchov, vyháňa zlých duchov.“

Iní žiadali od neho znamenie z neba, aby ho pokúšali.

Ale on poznal ich myšlienky a povedal im: „Každé kráľovstvo vnútorne rozdelené spustne a dom na dom sa zrúti. Ak je aj satan vnútorne rozdelený, akože obstojí jeho kráľovstvo? Vy hovoríte, že ja mocou Belzebula vyháňam zlých duchov. No ak ja vyháňam zlých duchov mocou Belzebula, čou mocou ich vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vašimi sudcami.

Ale ak ja Božím prstom vyháňam zlých duchov, potom k vám prišlo Božie kráľovstvo.

Keď silný ozbrojený človek stráži svoj dvor, jeho majetok je v bezpečí. Ale keď ho prepadne silnejší ako on, premôže ho, vezme mu zbrane na ktoré sa spoliehal, a korisť rozdelí.

Kto nie je so mnou, je proti mne, a kto nezhromažďuje so mnou, rozhadzuje.“

Liturgické čítania sú použité z webu: lc.kbs.sk.