Utorok Veľkého týždňa

Kniha proroka Izaiáša – Iz 49, 1-6

Počúvajte ma, ostrovy, dávajte pozor, národy v diaľavách; Pán ma z matkinho lona povolal, už v živote mojej matky myslel na moje meno, ústa mi urobil sťa ostrý meč, ukryl ma v tôni svojej ruky. Utvoril ma ako zaostrený šíp, do svojho tulca ma uložil. A povedal mi: „Ty si môj služobník, Izrael, na tebe ukážem svoju slávu.“

Ja som povedal: „Nadarmo som sa namáhal, márne a zbytočne som mrhal svoju silu. Ale moje právo je isté u Pána a moja odmena u môjho Boha.“

A teraz hovorí Pán, ten, čo si ma utváral za služobníka už v matkinom lone, aby som priviedol k nemu Jakuba a Izraela okolo neho zhromaždil; tak som bol poctený v očiach Pána a môj Boh sa mi stal silou.

Povedal: „To je málo, že si môj služobník, aby si obnovil Jakubove kmene a naspäť priviedol zvyšok Izraela. Urobím ťa svetlom národov, aby moja spása siahala až do končín zeme.“

Žalm – Ž 71, 1-2. 3-4a. 5-6b. 15+17

R: Moje ústa, Pane, budú hlásať tvoju spásu.

V teba, Pane, som dúfal; *

nebudem zahanbený naveky.

Vo svojej spravodlivosti ma vysloboď a zachráň, *

nakloň ku mne svoj sluch a pomôž mi. R.

Buď mi ochrannou skalou a opevneným hradom *

na moju záchranu;

veď ty si moja opora a moje útočište. *

Bože môj, vytrhni ma z ruky hriešnika. R.

Lebo ja, Pane, túžim za tebou, *

ty, Pane, si moja nádej od mojej mladosti.

Od matkinho lona mám v tebe oporu, *

od života matky si mojím ochrancom. R.

Moje ústa budú hlásať tvoju spravodlivosť †

a tvoju spásu deň čo deň, *

hoci ju ani neviem vyjadriť.

Bože, ty si ma poúčal od mojej mladosti *

a ja až doteraz ohlasujem tvoje diela zázračné. R.

Evanjelium podľa Jána – Jn 13, 21-33. 36-38

Keď Ježiš sedel za stolom so svojimi učeníkmi, zachvel sa v duchu a vyhlásil: „Veru, veru, hovorím vám: Jeden z vás ma zradí.“

Učeníci sa pozerali jeden na druhého v rozpakoch, o kom to hovorí.

Jeden z jeho učeníkov, ten, ktorého Ježiš miloval, bol celkom pri Ježišovej hrudi. Jemu dal Šimon Peter znak, aby sa opýtal: „Kto je to, o kom hovorí?“ On sa naklonil k Ježišovej hrudi a spýtal sa: „Pane, kto je to?“

Ježiš odpovedal: „Ten, komu podám namočenú smidku.“ Namočil smidku chleba a dal ju Judášovi, synovi Šimona Iškariotského. A hneď po tejto smidke vošiel do neho satan.

Ježiš mu povedal: „Čo chceš urobiť, urob čo najskôr.“ Ale nik zo stolujúcich nerozumel, prečo mu to povedal. Judáš mal mešec, preto si niektorí mysleli, že mu Ježiš povedal: „Nakúp, čo budeme potrebovať na sviatky,“ alebo aby dal niečo chudobným. On vzal smidku a hneď vyšiel von. A bola noc.

Keď vyšiel, Ježiš povedal: „Teraz je Syn človeka oslávený a v ňom je oslávený Boh. A keď je Boh oslávený v ňom, aj Boh jeho v sebe oslávi, a čoskoro ho oslávi. Deti moje, ešte chvíľku som s vami. Budete ma hľadať, ale ako som povedal Židom, aj vám teraz hovorím: Kam ja idem, tam vy prísť nemôžete.“

Šimon Peter sa ho opýtal: „Pane, kam ideš?“

Ježiš odvetil: „Kam ja idem, tam teraz za mnou ísť nemôžeš, no pôjdeš za mnou neskôr.“

Peter mu vravel: „Pane, prečo nemôžem ísť za tebou teraz? Aj život položím za teba.“

Ježiš odpovedal: „Aj život položíš za mňa? Veru, veru, hovorím ti: Nezaspieva kohút, kým ma tri razy nezaprieš.“

Alelujový verš: Buď pozdravený, náš Kráľ, poslušný Otcovi; vedený na kríž ako tichý baránok na zabitie.

Liturgické čítania sú použité z webu: lc.kbs.sk.