Utorok vo Veľkonočnej oktáve

Skutky apoštolov – Sk 2, 36-41

V deň Turíc povedal Peter Židom: „Nech teda s istotou vie celý dom Izraela, že toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali, Boh urobil aj Pánom aj Mesiášom.“

Keď to počuli, bolesť im prenikla srdce a povedali Petrovi a ostatným apoštolom: „Čo máme robiť bratia?“

Peter im povedal: „Robte pokánie a nech sa dá každý z vás pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha. Veď to prisľúbenie patrí vám a vašim deťom i všetkým, čo sú ďaleko, všetkým, ktorých si povolá Pán, náš Boh.“

A ešte mnohými inými slovami ich zaprisahával a povzbudzoval: „Zachráňte sa z tohoto zvrhlého pokolenia!“

Oni prijali jeho slovo a dali sa pokrstiť; a v ten deň sa pridalo asi tritisíc duší.

Žalm – Ž 33, 4-5. 18-19. 20+22

R: Milosti Pánovej plná je zem.|Aleluja.

Pánovo slovo je pravdivé *

a verné všetko jeho konanie.

Miluje spravodlivosť a právo; *

milosti Pánovej plná je zem. R.

Hľa, oko Pánovo bdie nad tými, čo sa ho boja, *

nad tými, čo v jeho milosrdenstvo dúfajú,

aby ich zachránil pred smrťou *

a v čase hladu nakŕmil. R.

Naša duša očakáva Pána, *

on je naša pomoc a ochrana.

Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, *

ako dúfame v teba. R.

Evanjelium podľa Jána – Jn 20, 11-18

Mária stála vonku pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, nahla sa do hrobu a videla dvoch anjelov v bielom sedieť tam, kde bolo predtým uložené Ježišovo telo, jedného pri hlave, druhého pri nohách.

Oni sa jej opýtali: „Žena, prečo plačeš?“

Vravela im: „Odniesli môjho Pána a neviem, kde ho položili.“ Keď to povedala, obrátila sa a videla tam stáť Ježiša; no nevedela, že je to Ježiš.

Ježiš sa jej opýtal: „Žena, prečo plačeš? Koho hľadáš?“

Ona mu v domnení, že je to záhradník, povedala: „Pane, ak si ho ty odniesol, povedz mi, kde si ho položil, a ja si ho vezmem.“

Ježiš ju oslovil: „Mária!“

Ona sa obrátila a po hebrejsky mu povedala: „Rabbuni,“ čo znamená Učiteľ.

Ježiš jej povedal: „Už ma nedrž, veď som ešte nevystúpil k Otcovi; ale choď k mojim bratom a povedz im: Vystupujem k môjmu Otcovi a vášmu Otcovi, k môjmu Bohu a vášmu Bohu.“

Mária Magdaléna išla a zvestovala učeníkom: „Videla som Pána,“ a že jej toto povedal.

Alelujový verš: Toto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho.

Liturgické čítania sú použité z webu: lc.kbs.sk.