Zatiaľ žiadne komentáre

14. nedeľa v Cezročnom období

Kniha proroka Zachariáša – Zach 9, 9-10

Hľa, tvoj kráľ prichádza k tebe, je pokorný

Toto hovorí Pán: „Zajasaj, dcéra sionská, plesaj, dcéra jeruzalemská! Hľa, tvoj kráľ prichádza k tebe; je spravodlivý a prináša spásu, je chudobný a sedí na oslovi, na osliatku, mláďati oslice.

Vyničím z Efraima vozy a kone z Jeruzalema; polámu sa bojové luky a bude sa ohlasovať pokoj národom. Bude panovať od mora až k moru a od rieky až na kraj zeme.“

Žalm – Ž 145, 1-2. 8-9. 10-11. 13c-14

R: Budem ťa velebiť, Pane, pokorný Kráľ slávy.|Aleluja.

Oslavovať ťa chcem, Bože, môj kráľ, *

a tvoje meno velebiť navždy a naveky.

Budem ťa velebiť každý deň *

a tvoje meno chváliť navždy a naveky. R.

Milostivý a milosrdný je Pán, *

zhovievavý a veľmi láskavý.

Dobrý je Pán ku každému *

a milostivý ku všetkým svojim stvoreniam. R.

Nech ťa oslavujú, Pane, všetky tvoje diela *

a tvoji svätí nech ťa velebia.

Nech rozprávajú o sláve tvojho kráľovstva *

a o tvojej moci nech hovoria; R.

Pán je vo všetkých svojich slovách pravdivý *

a svätý vo všetkých svojich skutkoch.

Pán podopiera všetkých, čo klesajú, *

a dvíha všetkých skľúčených. R.

List Rimanom –
Rim 8, 9. 11-13

Ak Duchom umŕtvujete skutky tela, budete žiť

Bratia, vy nežijete telesne, ale duchovne, pravda, ak vo vás prebýva Boží Duch. Lebo kto nemá Kristovho Ducha, ten nie je jeho.

A keď vo vás prebýva Duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, potom ten, čo vzkriesil z mŕtvych Krista, oživí aj vaše smrteľné telá skrze svojho Ducha, ktorý prebýva vo vás.

A tak, bratia, sme dlžníkmi, ale nie telu, aby sme museli žiť podľa tela. Lebo ak budete žiť podľa tela, zomriete. Ale ak Duchom umŕtvujete skutky tela, budete žiť.

Evanjelium podľa Matúša – Mt 11, 25-30

Alelujový verš: Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.

Skryl si tieto veci pred múdrymi a zjavil si ich maličkým

V tom čase Ježiš povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo.

Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nepozná Syna, iba Otec, ani Otca nepozná nik, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť.

Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu.

Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.“