1 list sonúnčanom5
 • 1Ale o časoch a o dobách nepotrebujete, bratia, aby sa vám písalo.
 • 2Lebo sami dôkladne viete, že deň Pánov prijde tak ako zlodej vnoci.
 • 3Lebo keď budú hovoriť: Pokoj a bezpečnosť, vtedy náhle prijde na nich zahynutie ako bolesť na tehotnú ženu, a neujdú.
 • 4Ale vy, bratia, nie ste vo tme, aby vás ten deň zachvátil ako zlodej.
 • 5Lebo vy všetci ste synmi svetla a synmi dňa. Nie sme synmi noci ani tmy.
 • 6A tak tedy nespime jako ostatní, ale bdejme a buďme triezvi.
 • 7Lebo tí, ktorí spia, vnoci spia, a ktorí sa opíjajú, sú vnoci opilí.
 • 8Ale my súc synmi dňa buďme triezvi oblečúc si pancier viery a lásky a vezmúc za prilbu nádej spasenia,
 • 9lebo vás nepostavil Boh cieľom hnevu, ale aby sme nadobudli spasenia skrze nášho Pána Ježiša Krista,
 • 10ktorý zomrel za nás, aby sme, či už bdejeme či spíme, spolu s ním žili.
 • 11Preto sa napomínajte navzájom a vzdelávajte jeden druhého, jako aj robíte.
 • 12Ale vás žiadame, bratia, aby ste znali tých, ktorí pracujú medzi vami a sú vašimi predstavenými v Pánovi a napomínajú vás,
 • 13a aby ste ich preveľmi milovali pre ich dielo. Majte pokoj medzi sebou!
 • 14A prosíme vás, bratia, napomínajte neriadnych, posmeľujte malomyseľných, ujímajte sa slabých a buďte zhovievaví ku všetkým.
 • 15Hľaďte, aby niekto neoplatil niekomu zlým za zlé, ale sa vždycky žeňte za tým, čo je dobré i pre vás navzájom i pre všetkých.
 • 16Vždycky sa radujte.
 • 17Neprestajne sa modlite.
 • 18Vo všetkom ďakujte, lebo to je vôľa Božia v Kristu Ježišovi čo do vás.
 • 19Ducha neuhášajte.
 • 20Proroctvami nepohŕdajte.
 • 21Všetko zkúšajte; dobré podržte.
 • 22Každého druhu zlého sa chráňte.
 • 23A on sám, Boh pokoja, nech vás ráči celých posvätiť a váš duch nech je zachovaný celý a neporušený i duša i telo bezúhonne, keď prijde náš Pán Ježiš Kristus.
 • 24Verný je ten, ktorý vás volá, ktorý aj učiní.
 • 25Bratia, modlite sa za nás!
 • 26Pozdravujte všetkých bratov svätým bozkom.
 • 27Prísahou vás zaväzujem na Pána, aby bol list prečítaný všetkým svätým bratom.
 • 28Milosť našeho Pána Ježiša Krista nech je s vami! Ameň.