1 list timotejovi6
 • 1Sluhovia, všetci, ktorí sú pod jarmom, nech majú vlastných pánov za hodných všetkej cti, aby sa ľudia nerúhali menu Božiemu a jeho učeniu.
 • 2A tí, ktorí majú verných pánov, nech si ich nezlahčujú preto, že sú bratia, ale nech im tým radšej slúžia, pretože verní a milovaní sú tí, ktorí prijímajú to dobrodenie. To uč a napomínaj.
 • 3Ak niekto inak učí a nepristupuje k zdravým slovám, slovám nášho Pána Ježiša Krista, a k učeniu zodpovedajúcemu pobožnosti,
 • 4je nadutý a nerozumie ničomu, ale chorobneje na škriepky a hádky o slová, z čoho povstáva závisť, zvada, rúhania, zlé upodozrievania,
 • 5neprestajné hašterenia na mysli porušených ľudí a pozbavených pravdy, ktorí sa domnievajú, že pobožosť je telesný zisk. Od takých sa vzdiaľ.
 • 6No, je naozaj veľkým ziskom pobožnosť so spokojnosťou.
 • 7Lebo nedoniesli sme ničoho na svet, a je zrejmé, že ani nemôžeme nič odniesť.
 • 8Ale keď máme pokrm a odev, tým sa spokojíme.
 • 9A tí, ktorí chcú byť bohatí, upádajú do pokušenia a osídla a do mnohých žiadostí nesmyselných a škodlivých, ktoré pohružujú ľudí do záhuby a do zatratenia.
 • 10Lebo koreňom všetkého zlého je milovať peniaze, po čom niektorí zatúžili a tak zablúdili od viery a naplnili sami seba mnohými bolesťami.
 • 11Ale ty, ó, človeče Boží, utekaj od takých vecí, ale sa žeň za spravedlivosťou, pobožnosťou, vierou, láskou, trpezlivosťou, krotkosťou.
 • 12Bojuj dobrý boj viery, uchop večný život, do ktorého si aj povolaný a vyznal si dobré vyznanie pred mnohými svedkami.
 • 13Prikazujem ti pred Bohom, ktorý oživuje všetko, a pred Kristom Ježišom, ktorý osvedčil dobré vyznanie pred Pontským Pilátom,
 • 14aby si zachoval seba čo do toho prikázania nepoškvrneného a bezúhonného až do zjavenia sa nášho Pána Ježiša Krista,
 • 15ktoré ukáže vo vlastných časoch ten blahoslavený a jediný Mocnár, Kráľ kraľujúcich a Pán panujúcich,
 • 16ktorý má sám jediný nesmrteľnosť a býva v neprístupnom svetle, ktoré nevidel nikto z ľudí ani nemôže vidieť, ktorému česť a večná sila. Ameň.
 • 17Bohatým v terajšom veku prikazuj, aby neboli vysokomyseľní ani aby sa nenadejali na neistotu bohatstva, ale aby mali nádej na živého Boha, ktorý nám bohate poskytuje všetkého na požívanie,
 • 18aby dobre činili, bohatli v dobrých skutkoch a boli štedrí, sdielni,
 • 19takí, ktorí si odkladajú dobrý základ do budúcnosti, aby uchopili skutočný, večný život.
 • 20Ó, Timotee, ostríhaj imanie, ktoré ti je sverené, odvracajúc sa od obecných rečí prázdnych a od protikladov známosti falošného mena,
 • 21ktorú niektorí vyznávajúc zablúdili ohľadne viery. Milosť s tebou! Ameň.