2 list korinťanom6
 • 1A spolupracujúc i napomíname, aby ste neboli nadarmo prijali milosti Božej -
 • 2Lebo hovorí: V príhodný čas som ťa počul a v deň spasenia som ti pomohol. Hľa, teraz je čas práve príhodný, hľa, teraz deň spasenia! -,
 • 3nedávajúc v ničom nijakého pohoršenia, aby nebola služba pohanená.
 • 4Ale vo všetkom sa odporúčame jako služobníci Boží, v mnohej trpezlivosti, v súženiach, v nedostatkoch, v úzkostiach,
 • 5v úderoch, v žalároch, v nepokojoch, v prácach, v bdeniach, v pôstoch,
 • 6v mravnej čistote, v známosti, v zhovievaní, v dobrote, v Svätom Duchu, v nepokryteckej láske,
 • 7v slove pravdy, v moci Božej, zbraňami spravedlivosti, pravými aj ľavými.
 • 8Cez slávu i pohanu, cez zlú i dobrú povesť; ako bludári, a predsa pravdiví;
 • 9jako neznámi, a dobre známi; jako zomierajúci, a hľa, žijeme; jako káznení, no, nie usmrcovaní;
 • 10jako smutní, avšak vždycky sa radujúci; jako chudobní, ale mnohých obohacujúci; jako ničoho nemajúci, a všetko v moci majúci.
 • 11Naše ústa sú otvorené k vám, ó, Korinťania; naše srdce je rozšírené!
 • 12Nie ste sovrení v nás, ale ste sovrení vo svojich vnútornostiach.
 • 13Ale tú istú odplatu, jako deťom hovorím, rozšírte sa i vy!
 • 14Neťahajte cudzieho jarma s neveriacimi. Lebo čo má spoločného spravedlivosť s neprávosťou? Alebo jaké je obecenstvo svetla s temnosťou?
 • 15A jaký súhlas Krista s Beliálom? Alebo jaký má podiel verný s neverným?
 • 16A jaká je shoda medzi chrámom Božím a medzi modlami? Lebo veď vy ste chrámom živého Boha, jako povedal Boh: Budem bývať v nich a prechádzať sa, a budem ich Bohom, a oni mi budú ľudom.
 • 17Preto vyjdite zpomedzi nich a oddeľte sa, hovorí Pán: a nedotýkajte sa nečistého, a ja vás prijmem
 • 18a budem vám za Otca, a vy mi budete za synov a za dcéry, hovorí Pán, všemohúci.