2 list timotejovi2
 • 1Ty teda, moje dieťa, mocnej v milosti, ktorá je v Kristu Ježišovi.
 • 2A to, čo si počul odo mňa skrze mnohých svedkov, sver to verným ľuďom, ktorí budú schopní aj iných učiť.
 • 3Ty teda znášaj zlo jako dobrý vojak Ježiša Krista.
 • 4Nikto, konajúci vojenskú službu, nezapletá sa do obchodov živnosti, aby sa ľúbil svojmu vojvodcovi.
 • 5A keď aj niekto zápasí nebude korunovaný, keby nezápasil zákonite.
 • 6Trudne pracujúci roľník má prvý dostať z úrody.
 • 7Rozumej, čo hovorím. Lebo nech ti dá Pán rozum vo všetkom!
 • 8Pamätaj na Ježiša Krista, ktorý vstal z mŕtvych, zo semena Dávidovho, podľa môjho evanjelia,
 • 9v ktorom trpím a znášam zlé až po putá jako zločinec, ale slovo Božie nie je poviazané.
 • 10Preto nesiem všetko trpezlivo pre vyvolených, aby aj oni došli spasenia, ktoré je v Kristu Ježišovi, s večnou slávou.
 • 11Verné je slovo: Lebo ak sme spolu zomreli, budeme spolu aj žiť;
 • 12ak spolu trpezlivo znášame, budeme spolu i kraľovať; ak zaprieme, aj on nás zaprie;
 • 13ak sme neverní, on zostáva verný, lebo nemôže sám seba zaprieť.
 • 14To pripomínaj a osvedčuj pred Pánom, Bohom, aby sa neškriepili o slová, čo nie je na nič užitočné, a je iba na zkazu tým, ktorí to počúvajú.
 • 15Usiluj sa, aby si seba predstavil dokázaného Bohu, robotníka, ktorému sa netreba hanbiť, ktorý krojí slovo pravdy, jako sa patrí.
 • 16Ale obecným a prázdnym rečiam vyhni. Lebo ešte väčšmi pokročia v bezbožnosti,
 • 17a ich slovo sa bude rozožierať ako rakovina. Z nich je Hymeneus a Filétus,
 • 18ktorí čo do pravdy zablúdili a teraz hovoria, že už bolo vzkriesenie, a prevracajú niektorých vieru.
 • 19Ale pevný základ Boží stojí a má túto pečať: Pán zná tých, ktorí sú jeho, a: Nech odstúpi od neprávosti každý, kto menuje meno Kristovo!
 • 20A vo veľkom dome nie sú len samé zlaté nádoby a strieborné, ale aj drevené a hlinené, a to jedny na česť a jedny na nečesť.
 • 21Keby sa tedy niekto vyčistil od toho, bude nádobou na česť, posvätenou, užitočnou hospodárovi, prihotovenou ku každému dobrému skutku.
 • 22Ale pred žiadosťami mladosti utekaj a žeň sa za spravedlivosťou, vierou, láskou a za pokojom s tými, ktorí vzývajú Pána z čistého srdca.
 • 23Ale bláznivé a nerozumné otázky odby vediac, že plodia zvady.
 • 24A sluha Pánov sa nemá vadiť, ale má byť prívetivý ku všetkým, schopný učiť a zniesť i zlé,
 • 25ktorý v krotkej tichosti karhá tých, ktorý sa protivia, ak by im azda Boh dal pokánie poznať pravdu,
 • 26a aby zase vytriezveli a vymanili sa z osídla diablovho, ktorí sú lapení od neho robiť jeho vôľu.