jakubov list1
 • 1Jakob, Boha a Pána Ježiša Krista sluha, dvanástim pokoleniam, ktoré sú v diaspore, posiela pozdravenie.
 • 2Považujte to za každú radosť, moji bratia, keď na okolo upádate do rôznych pokušení
 • 3vediac, že dokázanosť vašej viery pôsobí trpezlivosť.
 • 4A trpezlivosť nech má dokonalý skutok, aby ste boli dokonalí a celí, nemajúci v ničom nedostatku.
 • 5A jestli sa niekomu z vás nedostáva múdrosti, nech prosí od Boha, ktorý dáva proste všetkým a nevyčituje, a bude mu daná.
 • 6Ale nech prosí vo viere nič nepochybujúc; lebo ten, kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom.
 • 7Lebo nech sa nedomnieva taký človek, že dostane voľačo od Pána.
 • 8Muž dvojej mysle je nestály na všetkých svojich cestách.
 • 9A ponížený brat nech sa chváli svojou vysokosťou
 • 10a bohatý svojou poníženosťou, lebo sa pominie ako kvet trávy.
 • 11Lebo vyšlo slnce s páľou a usušilo trávu, a jej kvet opadol, a spanilosť jej tvári zhynula. Tak uvädne aj bohatý na svojich cestách.
 • 12Blahoslavený muž, ktorý znáša pokušenia, lebo keď bude zkúsený a dokáže sa, dostane korunu života, ktorú Pán zasľúbil tým, ktorí ho milujú.
 • 13Nech nikto nehovorí, keď je pokúšaný, že vraj pokúšaný som pokušením od Boha, lebo veď Boha nemožno pokúšať na zlé, a tiež ani sám nepokúša nikoho.
 • 14Ale každý je pokúšaný od svojej žiadosti, vyvlačovaný a vábený,
 • 15a potom žiadosť, keď počne, rodí hriech, a hriech, keď je vykonaný, plodí smrť.
 • 16Neblúďte, moji milovaní bratia!
 • 17Každé dobré danie a každý dokonalý dar sostupuje s hora od Otca svetiel, u ktorého nieto zmeny, alebo nejakého obratu zatônenia.
 • 18A chcúc to tak, splodil nás slovom pravdy, aby sme boli jakousi prvotinou jeho stvorení!
 • 19Takže, moji milovaní bratia, nech je každý človek rýchly počuť, pomalý hovoriť, pomalý do hnevu.
 • 20Lebo hnev muža nepôsobí spravedlivosti Božej.
 • 21Preto složiac každú špinu a zbytok zlosti v tichej krotkosti prijmite vsadené slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše.
 • 22A buďte činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba falošným rozumovaním.
 • 23Lebo ak je niekto poslucháčom slova a nie činiteľom, ten sa podobá mužovi, ktorý pozerá svoju prirodzenú tvár v zrkadle.
 • 24Lebo sa videl a odišiel a hneď zabudol, aký bol.
 • 25Ale ten, kto dobre nazrel v dokonalý zákon, v zákon slobody, a zotrval pri tom, ten, pretože nie je iba zábudlivým poslucháčom, ale činiteľom skutku, ten bude blahoslavený vo svojom konaní.
 • 26Ak sa niekomu medzi vami zdá, že je nábožný, a nedrží svojho jazyka na úzde, ale zvodí svoje srdce, toho náboženstvo je márne.
 • 27Čisté náboženstvo a nepoškvrnené u Boha a Otca je toto: navštevovať siroty a vdovy v ich súžení a seba ostríhať nepoškvrneného od sveta.