kniha genezis1
 • 1Na počiatku stvoril Boh nebesia a zem.
 • 2A zem bola neladná a pustá, a tma bola nad priepasťou, a Duch Boží sa oživujúci vznášal nad vodami.
 • 3A Boh riekol: Nech je svetlo! A bolo svetlo.
 • 4A Boh videl svetlo, že je dobré, a Boh oddelil svetlo od tmy.
 • 5A Boh nazval svetlo dňom a tmu nazval nocou. A bol večer, a bolo ráno, prvý deň.
 • 6A Boh riekol: Nech je obloha medzi vodami a nech delí vody od vôd!
 • 7A Boh učinil oblohu a oddelil vody, ktoré sú pod oblohou, od vôd, ktoré sú nad oblohou. A bolo tak.
 • 8A Boh nazval oblohu nebom. A bol večer, a bolo ráno, druhý deň.
 • 9A Boh riekol: Nech sa shromaždia vody pod nebom na jedno miesto, a nech sa ukáže sušina! A bolo tak.
 • 10A Boh nazval sušinu zemou a shromaždenie vôd nazval morami. A Boh videl, že je to dobré.
 • 11A Boh riekol: Nech vydá zem sviežu trávu, bylinu, vydávajúcu semä, ovocný strom, rodiaci ovocie podľa svojho druhu, v ktorom bude jeho semä, na zemi. A bolo tak.
 • 12A zem vydala sviežu trávu, bylinu, vydávajúcu semä podľa svojho druhu, a všelijaký strom, rodiaci ovocie, v ktorom bolo jeho semä, podľa svojho druhu. A Boh videl, že je to dobré.
 • 13A bol večer, a bolo ráno, tretí deň.
 • 14A Boh riekol: Nech sú svetlá na nebeskej oblohe, aby delily deň od noci, a budú na znamenia, na určité časy, na dni a na roky.
 • 15A budú svetlami na nebeskej oblohe, aby svietily na zem. A bolo tak.
 • 16A Boh učinil dve veľké svetlá, väčšie svetlo, aby panovalo nado dňom, a menšie svetlo, aby panovalo nad nocou, a tiež i hviezdy.
 • 17A Boh ich dal na nebeskú oblohu, aby svietily na zem
 • 18a aby panovaly nado dňom i nad nocou a aby delily svetlo od tmy. A Boh videl, že je to dobré.
 • 19A bol večer, a bolo ráno, štvrtý deň.
 • 20A Boh riekol: Nech sa hemžia vody hemživými tvory, živou dušou, a vtáctvo nech lieta nad zemou, na tvári nebeskej oblohy.
 • 21A Boh stvoril tie veľké ryby a všelijakú dušu živú, hýbajúcu sa, ktorými sa hemžia vody, podľa ich druhu, a všelijaké vtáctvo okrýdlené podľa jeho druhu. A Boh videl, že je to dobré.
 • 22A Boh ich požehnal a riekol: Ploďte sa a množte sa a naplňte vody v moriach, a vtáctvo nech sa množí na zemi!
 • 23A bol večer, a bolo ráno, piaty deň.
 • 24A Boh riekol: Nech vydá zem živú dušu podľa jej druhu: hovädá a plazy a zemskú zver podľa jej druhu! A bolo tak.
 • 25A Boh učinil zemskú zver podľa jej druhu i hovädá podľa ich druhu i všelijaký zemeplaz podľa jeho druhu. A Boh videl, že je to dobré.
 • 26A Boh riekol: Učiňme človeka na svoj obraz a podľa svojej podoby, a nech vládnu nad morskými rybami a nad nebeským vtáctvom a nad hovädami a nad celou zemou a nad každým plazom, ktorý sa plazí na zemi.
 • 27A Boh stvoril človeka na svoj obraz, na obraz Boží ho stvoril, mužské a ženské pohlavie ich stvoril.
 • 28A Boh ich požehnal a Boh im riekol: Ploďte sa a množte sa a naplňte zem a podmaňte si ju a vládnite nad morskými rybami a nad nebeským vtáctvom i nad každým živým tvorom, ktorý sa plazí na zemi.
 • 29A Boh riekol: Hľa, dal som vám každú bylinu, ktorá plodí semä a ktorá je na tvári celej zeme, i každý strom, na ktorom je ovocie stromu, ktorý plodí semä. To všetko vám bude za pokrm.
 • 30A všetkým zvieratám zemským a všetkému vtáctvu nebeskému a všetkému, čo sa plazí na zemi, v čom je živá duša, dal som za pokrm všetko zelené byliny. A bolo tak.
 • 31A Boh videl všetko, čo učinil, a hľa, bolo to veľmi dobré. A bol večer, a bolo ráno, šiesty deň.