kniha proroka izaiáša4
  • 1A toho dňa sa chopí sedem žien jedného muža a povedia: Budeme jesť svoj vlastný chlieb a budeme sa odievať svojím vlastným rúchom, len nech sa menujeme po tebe, odním naše pohanenie.
  • 2Toho dňa bude mládnik Hospodinov na krásu a slávu a plod zeme na pýchu a okrasu uniklým z Izraela.
  • 3A stane sa, že tomu, kto ostane na Sione uniknúc záhube, a kto zbudne v Jeruzaleme, bude sa hovoriť svätý, každému kto bude zapísaný na život v Jeruzaleme,
  • 4keď smyje Pán hnusobu dcér Siona a vyplákne krv Jeruzalema z jeho stredu, a to duchom súdu a duchom pálčivosti.
  • 5A Hospodin stvorí nad každým obydlím vrchu Siona a nad jeho slávnostným shromaždením oblak vodne a dym a blesk plápolajúceho ohňa vnoci, lebo nad každou slávou má byť zastrenie.
  • 6A bude stánom, aby bol tôňou vodne pred horúčavou, útočišťom a skrýšou pred nečasom a dažďom.