list títovi1
 • 1Pavel, sluha Boží, ale apoštol Ježiša Krista podľa viery vyvolených Božích a podľa známosti pravdy, pravdy podľa pobožnosti,
 • 2na nádeji večného života, ktorý zasľúbil neklamný Boh pred večnými časy
 • 3a zjavil vo svojich vlastných časoch svoje slovo kázňou, ktorou som ja poverený podľa nariadenia nášho Spasiteľa Boha,
 • 4Títovi, svojmu pravému dieťaťu podľa obecnej viery: milosť, milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca a od Pána Ježiša Krista, nášho Spasiteľa.
 • 5Nato som ťa zanechal na Kréte, aby si to, čo ešte chýba, uviedol do poriadku, a po mestách ustanovil starších, ako som ti nariadil,
 • 6že ak je niekto bez úhony, muž jednej ženy, má deti veriace, nie také, na ktoré žalujú, že sú prostopašné alebo nepoddajné.
 • 7Lebo biskup, dozorca sboru, musí byť bezúhonný, jako Boží hospodár, nie svojvoľný, nie hnevivý, nie pijan vína, nie bitkár, nie žiadostivý mrzkého zisku,
 • 8ale pohostinný, milovník dobrého, rozumný, spravedlivý, svätý, zdržanlivý
 • 9a ktorý sa drží verného slova, podľa učenia, aby mal moc aj napomínať v zdravom učení a trestať tých, ktorí protirečia.
 • 10Lebo je mnoho i nepoddajných, márnomluvných a zvoditeľov mysle, najmä tí z obriezky,
 • 11ktorým treba zapchať ústa, ktorí prevracajú celé domy učiac, čo sa nemá, pre mrzký zisk.
 • 12Ktosi z nich, ich vlastný prorok, povedal: Kréťania boli a sú vždycky lhári, zlé zvieratá, lenivé bruchá.
 • 13To svedoctvo je pravdivé. A pre tú príčinu ich prísne tresci, aby boli zdraví vo viere
 • 14a nedbali na židovské bájky a na prikázania ľudí, ktorí sa odvracajú od pravdy.
 • 15Všetko je čisté čistým, ale poškvrneným a neverným nie je nič čisté, ale poškvrnená je aj ich myseľ aj ich svedomie.
 • 16Vyznávajú, že znajú Boha, a skutkami ho zapierajú ohavní súc a neposlušní, k niktorému dobrému skutku nedokázaní.