Žalmy1
  • 1Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožných, na ceste hriešnikov nestojí a na stolici posmievačov nesedí.
  • 2Ale má záľubu v zákone Hospodinovom a o jeho zákone rozmýšľa dňom i nocou.
  • 3A bude jako strom, zasadený nad potokmi vody, ktorý dáva svoje ovocie svojím časom, ktorého list nevädne, a všetko, čokoľvek bude robiť, podarí sa mu.
  • 4Nie tak bezbožní, ale tí budú jako plevy, ktoré rozháňa vietor.
  • 5Preto neobstoja bezbožní na súde ani hriešnici v shromaždení spravedlivých.
  • 6Lebo Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta bezbožných zahynie.