Don Bosco tým, čo ho žiadali, aby im vyprosil milosti, odpovedal: „Uisťujem vás, že sa za vás ochotne pomodlím i so svojimi spolubratmi a chovancami. Odbavíme deviatnik na váš úmysel. Len sa i vy pripojte k našim modlitbám.“

1. Každodenne po 9 dní pomodlite sa tri razy: Otče náš, Zdravas Mária a Sláva Otcu s povzdychom: „Nech je chválená a velebená najsvätejšia Sviatosť Oltárna!“ .
Tri razy: Zdravas Kráľovná s povzdychom: „Mária, Pomocnica kresťanov, oroduj za nás!“

2. Pristúpte k sv. prijímaniu, žriedlu všetkých milostí.

3. Vykonajte nejaký skutok kresťanskej lásky.

„Odporúčam vašej štedrosti svojich chudobných mladíkov a prosím drahého Spasiteľa, ktorý hovoril: “Dajte a dá sa Vám!“ aby vám to stonásobne vynahradil“. Pevne dôverujeme, že Pán Boh vypočuje naše modlitby pre dobro našich duší. Cez deviatnik pristúpte aspoň raz k svätým sviatostiam a vykonajte nejaký dobrý skutok v prospech saleziánskeho diela.

 

K deviatniku možno pridať i tieto modlitby:

K najsvätejšej sviatosti oltárnej.

Najsladší Ježišu, ktorý z lásky k ľuďom prebývaš medzi nami a stávaš sa naším duševným pokrmom, pre zásluhy sv. Jána Bosca, ktorý vštepoval do sŕdc mládeže a kresťanského ľudu lásku k Tebe v najsv. Sviatosti Oltárnej, daj mi milosť, o ktorú Ťa vrúcne prosím…

K Panne Márii, Pomocnici kresťanov.

Preblahoslavená Panna Mária, Pomocnica kresťanov, ktorá si prostredníctvom sv. Jána Bosca vykonala a ešte i teraz konáš toľké zázraky, zhliadni na mňa biedneho hriešnika, svojou materinskou láskou a vypros mi pre Jeho zásluhy milosť, o ktorú Ťa prosím…

Modlitba k sv. Jánovi Boscovi

Ó, sv. Ján Bosco, predostri moje prosby pred trón Pána Ježiša a jeho najsvätejšej Matky a podporuj ich svojím príhovorom. Okrem milosti, o ktorú Ťa prosím, vyprosuj mi lásku k najsvätejšej Sviatosti Oltárnej a k Panne Márii, Pomocnici kresťanov. Amen

Rozširujte úctu k Pomocnici kresťanov a uvidíte, čo sú zázraky.