Zatiaľ žiadne komentáre

Liturgické čítanie – 1. január 2016 – PRIKÁZANÝ SVIATOK – Panny Marie Bohorodičky

Kniha Numeri − Nm 6, 22-27

Pán hovoril Mojžišovi takto: „Povedz Áronovi a jeho synom: Takto budete požehnávať izraelských synov; poviete im: Nech ťa žehná Pán a nech ťa ochraňuje! Nech Pán rozžiari svoju tvár nad tebou a nech ti je milostivý! Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a nech ti daruje pokoj!
Takto budú vzývať moje meno nad izraelskými synmi a ja ich požehnám.“

Kniha žalmov − Ž 67, 2-3. 5. 6+8

Refrén: Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás.
Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás; *
a tvoja tvár nech žiari nad nami,
aby sa tvoja cesta stala známou na zemi *
a tvoja spása medzi všetkými národmi. R.
Nech sa tešia a jasajú národy, †
že spravodlivo súdiš ľudí *
a spravuješ národy na zemi. R.
Bože, nech ťa velebia národy, *
nech ťa velebia všetky národy.
Nech nás Boh požehná *
a nech si ho ctia všetky končiny zeme. R.

List Galaťanom − Gal 4, 4-7

Bratia, keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho Syna, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo boli pod zákonom, a aby sme dostali adoptívne synovstvo.
Pretože ste synmi, poslal Boh do našich sŕdc Ducha svojho Syna a on volá: „Abba, Otče!“
A tak už nie si otrok, ale syn; a keď syn, tak skrze Boha aj dedič.

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 2, 16-2

Aleluja, aleluja, aleluja.
Mnoho ráz hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi.

Našli Máriu a Jozefa i dieťa. Po ôsmich dňoch dali mu meno Ježiš

Pastieri sa poponáhľali do Betlehema a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. Keď ich videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati. A všetci, ktorí to počúvali, divili sa nad tým, čo im pastieri rozprávali. Ale Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich.
Pastieri sa potom vrátili a oslavovali a chválili Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané.
Po ôsmich dňoch, keď ho bolo treba obrezať, dali mu meno Ježiš, ktorým ho anjel nazval skôr, ako sa počal v živote matky.

Pridať komentár