Zatiaľ žiadne komentáre

Liturgické čítanie – 11. máj 2013 – Sobota po 6. veľkonočnej nedeli

Skutky apoštolov − Sk 18, 23-28

Pavol pobudol nejaký čas v Antiochii a šiel ďalej. Postupne prechádzal galatským krajom a Frýgiou a povzbudzoval všetkých učeníkov.
Do Efezu prišiel istý Žid menom Apollo, rodom Alexandrijčan, muž výrečný a zbehlý v Písmach. Bol poučený o Pánovej ceste a so zápalom ducha hovoril a správne učil o Ježišovi, hoci poznal iba Jánov krst. Začal teda smelo vystupovať v synagóge. Keď ho počuli Priscilla a Akvila, vzali ho k sebe a dôkladnejšie mu vysvetlili Božiu cestu.
A keď chcel odísť do Achájska, bratia ho povzbudzovali a napísali učeníkom, aby ho prijali. Keď ta prišiel, veľmi pomohol tým, čo z milosti uverili. Lebo rázne usviedčal Židov a verejne dokazoval z Písem, že Ježiš je Mesiáš.

Kniha žalmov − Ž 47, 2-3. 8-9. 10

Refrén: Boh je kráľom celej zeme, spievajme mu chválospev. alebo Aleluja.
Tlieskajte rukami, všetky národy, *
jasajte Bohu hlasom radostným.
Lebo Pán je Najvyšší a hrozný, *
nad celou zemou veľký kráľ. R.
Pretože Boh je kráľom celej zeme; *
spievajte mu chválospev.
Boh kraľuje nad národmi, *
Boh sedí na svojom svätom tróne. R.
Kniežatá národov sa spolčujú *
s národom Boha Abrahámovho.
Veď Bohu patria mocní zeme, *
tak veľmi je vyvýšený. R.

Evanjelium podľa Jána − Jn 16, 23b-28

Aleluja, aleluja, aleluja.
Vyšiel som od Otca a prišiel som na svet; a zasa opúšťam svet a idem k Otcovi.

Otec vás miluje, lebo vy ste milovali mňa a uverili ste

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Veru, veru, hovorím vám: Ak budete o niečo prosiť Otca v mojom mene, dá vám to. Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a dostanete, aby vaša radosť bola úplná.
Toto som vám hovoril v obrazoch. No prichádza hodina, keď vám už nebudem hovoriť v obrazoch, ale budem vám o Otcovi hovoriť otvorene. V ten deň budete prosiť v mojom mene. A nevravím vám, že ja budem prosiť Otca za vás. Veď Otec sám vás miluje, lebo vy ste milovali mňa a uverili ste, že som vyšiel od Boha.
Vyšiel som od Otca a prišiel som na svet; a zasa opúšťam svet a idem k Otcovi.“

Pridať komentár