Zatiaľ žiadne komentáre

Liturgické čítanie – 12. máj 2013 – 7. veľkonočná nedeľa

Skutky apoštolov − Sk 7, 55-60

Štefan, plný Ducha Svätého, uprene sa zahľadel na nebo, uvidel Božiu slávu a Ježiša stáť po pravici Boha a povedal: „Vidím otvorené nebo a Syna človeka stáť po pravici Boha.“ Strašne vykríkli, zapchávali si uši a všetci sa naňho vrhli. Vyhnali ho za mesto a kameňovali. Svedkovia si odložili šaty k nohám mladého muža, ktorý sa volal Šavol.
Štefana kameňovali a on sa modlil: „Pane Ježišu, prijmi môjho ducha.“
Potom si kľakol a zvolal veľkým hlasom: „Pane, nezapočítaj im tento hriech.“ A len čo to povedal, zomrel.

Kniha žalmov − Ž 97, 1+2b. 6+7c. 9

Refrén: Pán kraľuje, Najvyšší na celej zemi. alebo Aleluja.
Pán kraľuje, jasaj, zem; †
radujte sa, všetky ostrovy. *
Spravodlivosť a právo sú základom jeho trónu. R.
Jeho spravodlivosť ohlasujú nebesia †
a jeho slávu vidia všetky národy. *
Klaňajte sa mu, všetci jeho anjeli. R.
Lebo ty, Pane, si Najvyšší na celej zemi, *
nesmierne prevyšuješ všetky božstvá. R.

Zjavenie apoštola Jána − Zjv 22, 12-14. 16-17. 20

Ja, Ján, počul som hlas. Hovoril mi: „Hľa, prídem čoskoro a moja odplata so mnou; odmením každého podľa jeho skutkov. Ja som Alfa a Omega, Prvý a Posledný, Počiatok a Koniec. Blahoslavení sú tí, čo si vypierajú rúcha: budú mať moc nad stromom života a budú môcť vstúpiť bránami mesta.
Ja, Ježiš, poslal som svojho anjela, aby vám toto dosvedčil o cirkvách. Ja som Koreň a Rod Dávidov, Žiarivá ranná hviezda.“
A Duch i nevesta volajú: „Príď!“
Aj ten, čo počúva, nech volá: „Príď!“
Kto je smädný, nech príde, a kto chce, nech si naberie zadarmo vody života.
Ten, čo to dosvedčuje, hovorí: „Áno, prídem čoskoro.“
„Amen. Príď, Pane Ježišu!“

Evanjelium podľa Jána − Jn 17, 20-26

Aleluja, aleluja, aleluja.
Nenechám vás ako siroty, hovorí Pán; odchádzam, ale prídem k vám a vaše srdce sa bude radovať.

Aby všetci boli jedno

Ježiš pozdvihol oči k nebu a modlil sa: „Svätý Otče, neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal.
A slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno – ja v nich a ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa.
Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred stvorením sveta.
Spravodlivý Otče, svet ťa nepozná, ale ja ťa poznám. I oni spoznali, že si ma ty poslal. Ohlásil som im tvoje meno a ešte ohlásim, aby láska, ktorou ma miluješ, bola v nich a aby som v nich bol ja.“

Pridať komentár