Zatiaľ žiadne komentáre

Liturgické čítanie – 13. september 2016 – Svätého Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi

 

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 7, 11-17

Aleluja, aleluja, aleluja.
Veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud.

Mládenec, hovorím ti, vstaň!

Ježiš išiel do mesta, ktoré sa volá Naim. Išli s ním jeho učeníci a veľký zástup ľudu. Keď sa priblížil k mestskej bráne, práve vynášali mŕtveho. Bol to jediný syn matky a tá bola vdova. Sprevádzal ju veľký zástup z mesta.
Keď ju Pán uvidel, bolo mu jej ľúto a povedal jej: „Neplač!“
Potom pristúpil a dotkol sa már. Nosiči zastali a on povedal: „Mládenec, hovorím ti, vstaň!“ Mŕtvy sa posadil a začal hovoriť. A Ježiš ho vrátil jeho matke.
Tu sa všetkých zmocnil strach, velebili Boha a hovorili: „Veľký prorok povstal medzi nami“ a: „Boh navštívil svoj ľud.“ A táto zvesť o ňom sa rozšírila po celej Judei a po celom okolí.

Pridať komentár