Zatiaľ žiadne komentáre

Liturgické čítanie – 15. apríl 2013 – Pondelok po 3. veľkonočnej nedeli

Skutky apoštolov − Sk 6, 8-15

Štefan plný milosti a sily, robil veľké divy a znamenia medzi ľudom. Tu vstali niektorí z takzvanej synagógy Libertíncov, Cyrénčanov a Alexandrijčanov a z tých, čo boli z Cilície a Ázie, a hádali sa so Štefanom. Ale neboli schopní čeliť múdrosti a Duchu, ktorým hovoril.
Podstrčili teda mužov, ktorí hovorili: „Počuli sme, že hovoril rúhavé slová proti Mojžišovi a proti Bohu.“
Pobúrili ľud, starších a zákonníkov, zbehli sa, zdrapli ho a zaviedli pred veľradu.
Tu postavili falošných svedkov, ktorí hovorili: „Tento človek neprestáva hovoriť proti svätému miestu a proti Zákonu. Počuli sme, ako hovoril, že Ježiš, ten Nazaretský, zborí toto miesto a zmení obyčaje, ktoré nám odovzdal Mojžiš.“
Všetci, čo sedeli vo veľrade, uprene naňho hľadeli a videli, že jeho tvár je ako tvár anjela.

Kniha žalmov − Ž 119, 23-24. 26-27. 29-30

Refrén: Blažení tí, čo kráčajú podľa zákona Pánovho. alebo Aleluja.
Hoci mocnári zasadajú a radia sa proti mne, *
tvoj sluha rozjíma o tvojich predpisoch.
Veď tvoje ustanovenia sú mi rozkošou *
a tvoje príkazy sú mojimi radcami. R.
Tebe som vyjavil svoje cesty a ty si ma vypočul; *
pouč ma o svojich prikázaniach.
Daj, aby som pochopil cestu tvojich príkazov, *
a budem rozjímať o tvojich
obdivuhodných skutkoch. R.
Odvráť ma od cesty lži *
a milostivo mi daj svoj zákon.
Cestu pravdy som si vyvolil, *
tvoje slová mám stále pred sebou. R.

Evanjelium podľa Jána − Jn 6, 22-29

Aleluja, aleluja, aleluja.
Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.

Nezháňajte sa za pominuteľným pokrmom, ale za tým, ktorý ostáva pre večný život

Keď Ježiš nasýtil päťtisíc ľudí, jeho učeníci ho videli chodiť po mori. Na druhý deň si však zástup, čo zostal na druhom brehu mora, všimol, že tam bola iba jedna loďka a že Ježiš nenastúpil na loď so svojimi učeníkmi, ale že sa učeníci odplavili sami. A z Tiberiady prišli iné lode k miestu, kde jedli chlieb, keď Pán vzdával vďaky.
No zástup zbadal, že tam nie je ani Ježiš ani jeho učeníci. Preto aj oni nastúpili na loďky, prišli do Kafarnauma a hľadali Ježiša. Keď ho na druhom brehu mora našli, povedali mu: „Rabbi, kedy si sem prišiel?“
Ježiš im odpovedal: „Veru, veru, hovorím vám: Nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale preto, že ste jedli z chlebov a nasýtili ste sa.
Nezháňajte sa za pominuteľným pokrmom, ale za pokrmom, ktorý ostáva pre večný život, a ten vám dá Syn človeka. Lebo jeho označil Otec, Boh, svojou pečaťou.“
Povedali mu: „Čo máme robiť, aby sme konali Božie skutky?“ Ježiš im odpovedal: „Boží skutok je veriť v toho, ktorého on poslal.“

Pridať komentár