Zatiaľ žiadne komentáre

Liturgické čítanie – 19. máj 2013 – Zoslanie Ducha Svätého

Skutky apoštolov − Sk 2, 1-11

Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť.
V Jeruzaleme boli Židia, nábožní ľudia zo všetkých národov, čo sú pod nebom.
Keď sa teda strhol tento hukot, mnoho sa ich zbehlo a boli zmätení, lebo každý ich počul hovoriť svojím jazykom. I stŕpli a udivení vraveli: „Nie sú títo všetci, čo tu hovoria, Galilejčania? A ako to, že ich každý z nás počuje vo svojom vlastnom jazyku, v ktorom sme sa narodili? My, Parti, Médi, Elamčania, obyvatelia Mezopotámie, Judey a Kappadócie, Pontu a Ázie, Frýgie a Pamfýlie, Egypta a líbyjských krajov okolo Cyrény, prisťahovaní Rimania, Židia aj prozelyti, Kréťania i Arabi: počujeme ich vo svojich jazykoch hovoriť o veľkých Božích skutkoch.“

Kniha žalmov − Ž 104, 1ab+24ac. 29b-30. 31+34

Refrén: Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme.
Dobroreč, duša moja, Pánovi; *
Pane, Bože môj, ty si nesmierne veľký.
Aké mnohoraké sú tvoje diela, Pane! *
Zem je plná tvojho stvorenstva. R.
Odnímaš im dych a hneď hynú *
a vracajú sa do prachu.
Keď zošleš svojho ducha, sú stvorené *
a obnovuješ tvárnosť zeme. R.
Pánova chvála nech trvá naveky; *
zo svojich diel nech sa teší Pán.
Kiež sa mu moja pieseň zapáči; *
a ja sa budem tešiť v Pánovi. R.

Prvý list Korinťanom − 1 Kor 12, 3b-7. 12-13

Bratia, nik nemôže povedať: „Ježiš je Pán,“ iba ak v Duchu Svätom.
Dary milosti sú rozličné, ale Duch je ten istý. Aj služby sú rozličné, ale Pán je ten istý. A rozličné sú aj účinky, ale Boh, ktorý pôsobí všetko vo všetkých, je ten istý. Každý však dostáva prejavy Ducha na všeobecný úžitok.
Lebo ako je jedno telo a má mnoho údov, ale všetky údy tela sú jedno telo, hoci je ich mnoho, tak aj Kristus. Veď my všetci, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní, boli sme v jednom Duchu pokrstení v jedno telo. A všetci sme boli napojení jedným Duchom.

Sekvencia

Duchu Svätý, príď z neba
a vyšli nám zo seba
žiaru svetla pravého.
Príď k nám, Otče chudobných,
Darca darov sľúbených,
svetlo srdca bôľneho.
Tešiteľ si najlepší,
ó, hosť duše najsladší,
ty sladké občerstvenie.
V práci si poľahčenie,
v sparne si ovlaženie,
v plači si potešenie.
Svetlo oblažujúce,
naplň myseľ aj srdce
ľudu tebe verného.
Bez pomocnej milosti
človek žije v hriešnosti,
nie je v ňom nič dobrého.
Očisť, čo je skalené,
zavlaž, čo je znavené,
uzdrav, čo je zranené.
Ohni, čo je stŕpnuté,
zohrej, čo je skrehnuté,
naprav, čo je zblúdené.
Daruj svojim veriacim,
s dôverou ťa prosiacim,
svätú milosť sedmorú.
Daj za čnosti odmenu,
daj smrť dobrú, blaženú,
daj nám radosť trvalú.

Evanjelium podľa Jána − Jn 20, 19-23

Aleluja, aleluja, aleluja.
Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich a zapáľ v nás oheň svojej lásky.

Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás: Prijmite Ducha Svätého

Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: „Pokoj vám!“ Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána.
A znova im povedal: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“

Pridať komentár