Zatiaľ žiadne komentáre

Liturgické čítanie – 25. máj 2013 – Sobota 7. týždňa v Cezročnom období

Kniha Sirachovcova − Sir 17, 1-13

Boh stvoril človeka zo zeme, ale ho stvoril podľa svojho obrazu. A hoci ho znova do nej vráti, obdaril ho silou, akú on sám vlastní.
Obmedzil počet jeho dní a čas života, ale dal mu moc nad všetkým, čo je na zemi. Do každého tvora vložil bázeň pred ním, aby panoval nad zverou i nad vtáctvom.
Dal im schopnosť myslieť, jazyk, oči, uši, aj srdce im dal na rozmýšľanie a naplnil ich rozumnými názormi.
Vložil do nich duchovné poznanie, srdce im citom naplnil a dal im poznať dobro i zlo.
Do srdca im vložil bázeň voči sebe, keď im ukázal veľkosť svojho diela. Mohli sa honosiť jeho obdivuhodnými činmi, by chválili jeho sväté meno a rozprávali o veľkosti jeho diel.
Dal im aj poznanie a do dedičstva im dal zákon života. Uzavrel s nimi večnú zmluvu a ukázal im svoje spravodlivé ustanovenia.
Ich oči videli jeho veľkú slávu, ich uši počuli jeho velebný hlas a povedal im: „Chráňte sa každej neprávosti!“ A všetkým dal prikázania o blížnom.
Každé ich počínanie mu je známe, nie je ukryté pred jeho očami.

Kniha žalmov − Ž 103, 13-14. 15-16. 17-18a

Refrén: Milosrdenstvo Pánovo je od večnosti voči tým, čo sa ho boja.
Ako sa otec zmilúva nad deťmi, *
tak sa Pán zmilúva nad tými, čo sa ho boja.
Veď on dobre vie, z čoho sme stvorení; *
pamätá, že sme iba prach. R.
Ako tráva sú dni človeka, *
odkvitá sťa poľný kvet.
Ledva ho vietor oveje, už ho niet, *
nezostane po ňom ani stopa. R.
No milosrdenstvo Pánovo je od večnosti až na večnosť *
voči tým, čo sa ho boja,
a jeho spravodlivosť chráni ich detné deti, *
tie, čo zachovávajú jeho zmluvu. R.

Evanjelium podľa Marka − Mk 10, 13-16

Aleluja, aleluja, aleluja.
Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.

Kto neprijme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň

Ježišovi prinášali deti, aby sa ich dotkol. Ale učeníci ich okrikovali. Keď to Ježiš videl, namrzený im povedal: „Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo. Veru, hovorím vám: Kto neprijme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň.“
Potom ich objímal, kládol na ne ruky a požehnával ich.

Pridať komentár