Zatiaľ žiadne komentáre

Liturgické čítanie – 27. máj 2013 – Pondelok 8. týždňa v Cezročnom období

Kniha Sirachovcova − Sir 17, 20-28

Kajúcnikom dal Boh cestu návratu, klesajúcich posilnil, aby vytrvali, a určil im spravodlivý údel.
Obráť sa k Pánovi a prestaň hrešiť; modli sa pred Pánom a menej ho urážaj. Vráť sa k Najvyššiemu, odvráť sa od svojej neprávosti a vo veľkej nenávisti maj ohavnosť. Poznávaj Božie spravodlivé ustanovenia, vytrvaj v určenej úlohe i v modlitbe k najvyššiemu Bohu. Veď kto bude chváliť Najvyššieho v podsvetí namiesto tých, čo žijú a zvelebujú Boha?
Nezostávaj v blude bezbožných; zvelebuj Boha pred smrťou: u mŕtveho zaniká chválospev, akoby ho nebolo. Kým žiješ, môžeš velebiť Boha; zvelebuj ho teda, kým si živý a zdravý; chváľ ho a budeš sa honosiť jeho milosrdenstvom.
Aké veľké je Pánovo milosrdenstvo a jeho zľutovanie nad tými, čo sa k nemu obrátia!

Kniha žalmov − Ž 32, 1-2. 5. 6. 7

Refrén: Radujte sa, spravodliví, a plesajte v Pánovi.
Blažený, komu sa odpustila neprávosť *
a je oslobodený od hriechu.
Blažený človek, ktorému Pán vinu nepripočíta *
a v ktorého mysli niet podvodu. R.
Vyznal som sa ti zo svojho hriechu *
a nezatajil som svoj priestupok.
Povedal som si: „Vyznám Pánovi svoju neprávosť.“ *
A ty si mi odpustil zlobu môjho hriechu. R.
Preto každý nábožný bude sa modliť k tebe *
v čase tiesne.
A záplavy veľkých vôd *
sa k nemu nepriblížia. R.
Ty si moje útočište, ochrániš ma pred súžením; *
zahrnieš ma radosťou zo spásy. R.

Evanjelium podľa Marka − Mk 10, 17-27

Aleluja, aleluja, aleluja.
Ježiš Kristus, hoci bol bohatý, stal sa chudobným, aby ste sa vy jeho chudobou obohatili.

Predaj všetko, čo máš, a nasleduj ma

Keď sa Ježiš vydával na cestu, ktosi k nemu pribehol, kľakol si pred ním a pýtal sa ho: „Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som obsiahol večný život?“
Ježiš mu povedal: „Prečo ma nazývaš dobrým? Nik nie je dobrý, jedine Boh. Poznáš prikázania: Nezabiješ! Nescudzoložíš!
Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! Nebudeš podvádzať! Cti svojho otca i matku!“
Ale on mu povedal: „Učiteľ, toto všetko som zachovával od svojej mladosti.“
Ježiš naňho pozrel s láskou a povedal mu: „Jedno ti ešte chýba. Choď, predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“
On pri tomto slove zosmutnel a odišiel zarmútený, lebo mal veľký majetok.
Ježiš sa rozhliadol a povedal svojim učeníkom: „Ako ťažko vojdú do Božieho kráľovstva tí, čo majú majetky!“ Učeníci sa nad jeho slovami zarazili. Ale Ježiš im ešte raz povedal: „Deti moje, ako ťažko sa vchádza do Božieho kráľovstva! Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva.“
Oni sa ešte viac čudovali a hovorili si: „Kto potom môže byť spasený?“
Ježiš sa na nich zahľadel a povedal: „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu nie. Lebo Bohu je všetko možné.“

Pridať komentár