Zatiaľ žiadne komentáre

Liturgické čítanie – 28. jún 2013 – Svätého Ireneja, biskupa a mučeníka

Kniha Genezis − Gn 17, 1. 4-5. 9-10. 15-22

Keď mal Abram deväťdesiatdeväť rokov, zjavil sa mu Pán a povedal mu: „Ja som Boh, všemohúci, kráčaj predo mnou a buď dokonalý. Hľa, moja zmluva s tebou. Budeš otcom mnohých národov a už sa nebudeš volať Abram; budeš sa volať Abrahám, lebo ťa urobím otcom mnohých národov.“
Potom Boh povedal Abrahámovi: „Ale aj ty zachováš moju zmluvu, aj tvoje potomstvo po tebe vo všetkých pokoleniach. A toto je moja zmluva medzi mnou a vami i tvojím potomstvom po tebe, ktorú budete zachovávať: Obrezané bude všetko, čo je medzi vami rodu mužského.“
Potom Boh povedal Abrahámovi: „Svoju manželku Sarai už nebudeš volať Sarai, lebo bude mať meno Sára. Ja ju požehnám a dám ti aj z nej syna. Požehnám ju a budú z nej pochádzať národy; aj králi národov z nej budú pochádzať.“
Abrahám padol na tvár a smial sa; povedal si v srdci: „Vari sa môže storočnému narodiť syn? A deväťdesiatročná Sára porodí?“ A povedal Bohu: „Keby aspoň Izmael žil pred tvojou tvárou.“
Ale Pán opakoval: „Tvoja žena Sára ti porodí syna a dáš mu meno Izák a ja s ním uzavriem zmluvu: večnú zmluvu s ním a s jeho potomstvom. A vypočul som ťa, aj čo sa týka Izmaela: požehnám ho, dám mu plodnosť a rozmnožím ho náramne. Dvanásť kniežat sa z neho narodí a urobím z neho veľký národ. Ale svoju zmluvu uzavriem s Izákom, ktorého ti porodí Sára o takomto čase na budúci rok.“ Keď sa s ním Boh prestal rozprávať, odišiel od Abraháma.

Kniha žalmov − Ž 128, 1-2. 3. 4-5

Refrén: Požehnaný bude muž, ktorý sa bojí Pána.
Blažený každý, čo sa bojí Pána *
a kráča po jeho cestách.
Budeš jesť z práce svojich rúk; *
budeš šťastný a budeš sa mať dobre. R.
Tvoja manželka je ako plodonosný vinič *
vnútri tvojho domu.
Tvoji synovia sú ako mládniky olivy *
okolo tvojho stola. R.
Veru, tak bude požehnaný muž, *
ktorý sa bojí Pána.
Nech ťa žehná Pán zo Siona, †
aby si videl šťastie Jeruzalema *
po všetky dni svojho života. R.

Evanjelium podľa Matúša − Mt 8, 1-4

Aleluja, aleluja, aleluja.
Kristus vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby.

Ak chceš, môžeš ma očistiť

Keď Ježiš zostúpil z vrchu, išli za ním veľké zástupy. Tu prišiel k nemu istý malomocný, poklonil sa mu a vravel: „Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť.“ On vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal: „Chcem, buď čistý!“ A hneď bol očistený od malomocenstva.
Potom mu Ježiš povedal: „Daj si pozor a nikomu o tom nehovor, ale choď, ukáž sa kňazovi a prines obetný dar, ako predpísal Mojžiš im na svedectvo.“

Pridať komentár