Zatiaľ žiadne komentáre

Liturgické čítanie – 4. máj 2013 – Sobota po 5. veľkonočnej nedeli

Skutky apoštolov − Sk 16, 1-10

Pavol prišiel aj do Derbe a Lystry.
Tam bol istý učeník menom Timotej, syn veriacej Židovky, ale otec bol Grék. Bratia v Lystre a v Ikóniu mu vydali svedectvo. Pavol chcel, aby šiel s ním, a kvôli Židom, čo tam bývali, ho vzal a obrezal, lebo všetci vedeli, že jeho otec bol Grék.
Ako chodili po mestách, odovzdávali im učenie, ktoré vyhlásili apoštoli a starší v Jeruzaleme, aby ho zachovávali. Cirkvi sa upevňovali vo viere a deň čo deň sa zväčšovali počtom.
Prešli cez Frýgiu a galatský kraj, lebo Svätý Duch im bránil hlásať slovo v Ázii. Keď došli k Mýzii, pokúšali sa dostať do Bitýnie, ale Ježišov Duch im to nedovolil.
Obišli teda Mýziu a zišli do Troady. Tam mal Pavol v noci videnie. Stál pred ním akýsi Macedónčan a prosil ho: „Prejdi do Macedónska a pomôž nám!“ Hneď ako mal toto videnie, usilovali sme sa odísť do Macedónska, presvedčení, že nás Boh volá hlásať im evanjelium.

Kniha žalmov − Ž 100, 2. 3. 5

Refrén: Boh je náš Pán a my sme jeho ľud. alebo Aleluja.
Jasaj na chválu Pánovi, celá zem, †
s radosťou slúžte Pánovi. *
S plesaním vstupujte pred jeho tvár. R.
Vedzte, že náš Pán je Boh; †
on je náš stvoriteľ a jemu patríme, *
sme jeho ľud a ovce z jeho stáda. R.
Lebo Pán je dobrý; †
jeho milosrdenstvo trvá naveky *
a jeho vernosť z pokolenia na pokolenie. R.

Evanjelium podľa Jána − Jn 15, 18-21

Aleluja, aleluja, aleluja.
Ak ste s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha!

Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa nenávidel prv ako vás.
Keby ste boli zo sveta, svet by miloval, čo je jeho, ale preto, že nie ste zo sveta, že som si vás ja vyvolil zo sveta, svet vás nenávidí.
Spomeňte si na slovo, ktoré som vám povedal: Sluha nie je väčší ako jeho pán. Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás; ak zachovávali moje slovo, budú zachovávať aj vaše.
Ale to všetko vám budú robiť pre moje meno, lebo nepoznajú toho, ktorý ma poslal.“

Pridať komentár