Zatiaľ žiadne komentáre

Piatok 13. týždňa v Cezročnom období

Kniha Genezis – Gn 23, 1-4. 19; 24, 1-8. 62-67

Tak miloval Izák Rebeku, že sa uspokojil nad smrťou svojej matky

Sára sa dožila stodvadsaťsedem rokov a zomrela v Kariatarbé, čo je Hebron, v krajine Kanaán. Abrahám išiel smútiť za ňou a oplakávať ju.

Potom prerušil pohrebný obrad a povedal Hetejcom: „Som u vás len cudzinec a hosť. Dajte mi u vás miesto na dedičnú hrobku, kde by som mohol pochovať svoju mŕtvu.“

Potom Abrahám pochoval svoju ženu Sáru v jaskyni na pozemku Makpela oproti Mambre, čo je Hebron, v krajine Kanaán. Abrahám bol už starec vysokého veku a Pán ho vo všetkom požehnával.

Tu Abrahám povedal najstaršiemu sluhovi svojho domu, ktorý spravoval celý jeho majetok: „Polož svoju ruku pod moje bedrá a zaprisahám ťa na Pána, Boha neba i zeme, že môjmu synovi nevezmeš ženu z dcér Kanaáncov, medzi ktorými bývam, ale pôjdeš do mojej vlasti, k mojim príbuzným a tam vyberieš ženu pre môjho syna Izáka.“

Sluha odvetil: „A ak žena nebude chcieť ísť so mnou do tejto krajiny, mám tvojho syna zaviesť naspäť do krajiny, z ktorej si vyšiel?“

Abrahám mu povedal: „Neopováž sa; nikdy ta nesmieš zaviesť môjho syna! Pán, Boh nebies, ktorý ma vyviedol z domu môjho otca a z môjho rodného kraja, ktorý so mnou hovoril a prisahal mi: ‚Túto zem dám tvojmu potomstvu,‘ pošle pred tebou svojho anjela, aby si tam vybral ženu môjmu synovi. A keby žena nechcela ísť s tebou, táto prísaha ťa neviaže. Len môjho syna ta nevoď!“

Izák prišiel od studne Lachajroi a býval v Negebe. Na sklonku dňa vyšiel Izák do poľa žialiť. Keď zdvihol oči, videl prichádzať ťavy.

Aj Rebeka zdvihla oči a zbadala Izáka. Zosadla z ťavy a opýtala sa sluhu: „Kto je tamten človek, čo nám ide oproti po poli?“ On jej odpovedal: „To je môj pán.“ Rýchlo vzala závoj a zahalila sa.

Sluha potom porozprával Izákovi všetko, čo vykonal, a Izák ju voviedol do stanu svojej matky Sáry. Vzal si Rebeku za ženu a tak ju miloval, že sa uspokojil nad smrťou svojej matky.

Žalm – Ž 106, 1-2. 3-4a. 4b-5

R: Oslavujme Pána, lebo je dobrý.|Aleluja.

Oslavujte Pána, lebo je dobrý, *

lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.

Kto vyrozpráva mocné skutky Pánove, *

kto všetku jeho chválu rozhlási? R.

Blažení sú tí, čo zachovávajú právo †

a konajú spravodlivo v každý čas. *

Pamätaj na nás, Pane, z lásky k svojmu ľudu. R.

Navštív nás svojou spásou, *

aby sme videli šťastie tvojich vyvolených,

aby sme sa radovali z radosti tvojho ľudu *

a boli hrdí na teba so všetkými tvojimi dedičmi. R.

Evanjelium podľa Matúša – Mt 9, 9-13

Alelujový verš: Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním.

Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí; milosrdenstvo chcem, a nie obetu

Ježiš videl na mýtnici sedieť človeka menom Matúša a povedal mu: „Poď za mnou!“ On vstal a išiel za ním.

Keď potom Ježiš sedel v dome za stolom, prišli mnohí mýtnici a hriešnici a stolovali s ním a s jeho učeníkmi. Keď to videli farizeji, hovorili jeho učeníkom: „Prečo váš učiteľ jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi?“

On to začul a povedal: „Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Choďte a naučte sa, čo to znamená: ‚Milosrdenstvo chcem, a nie obetu.‘ Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.“