Zatiaľ žiadne komentáre

Piatok 14. týždňa v Cezročnom období

Kniha Genezis – Gn 46, 1-7. 28-30

Teraz pokojne zomriem, lebo som videl tvoju tvár

Izrael sa vydal na cestu so všetkým, čo mal. Keď došiel do Bersaby a priniesol Bohu svojho otca Izáka krvavú obetu, počul, ako ho Boh v nočnom videní volá: „Jakub, Jakub!“ On odpovedal: „Tu som!“

Hovoril mu: „Ja som Boh, Boh tvojho otca. Neboj sa zostúpiť do Egypta, lebo tam z teba urobím veľký národ. Ja ta pôjdem s tebou a ja ťa odtiaľ privediem späť; a Jozef ti vlastnou rukou zatlačí oči.“

Jakub sa teda pohol z Bersaby. Jeho synovia naložili jeho i svoje deti a ženy na vozy, čo poslal faraón na prevezenie starca, a vzali so sebou všetko, čo mali v krajine Kanaán. Tak prišli do Egypta Jakub a všetci jeho potomci: jeho synovia a vnuci, dcéry a celé jeho potomstvo. Jakub poslal Júdu napred k Jozefovi, aby mu oznámil, že sa stretnú v Gessene. Keď prišli do kraja Gessen, Jozef dal zapriahnuť do svojho voza a išiel do Gessenu naproti svojmu otcovi. Keď ho uvidel, hodil sa mu okolo krku a dlho plakal v jeho objatí.

Tu Izrael povedal Jozefovi: „Teraz už spokojne zomriem, lebo som videl tvoju tvár a viem, že ma prežiješ.“

Žalm – Ž 37, 3-4. 18-19. 27-28. 39-40

R: Pane, spas ma; ochraňuj ma v čase súženia.

Spoľahni sa na Pána a dobre rob *

a budeš bývať v svojej krajine a tešiť sa z bezpečia.

Hľadaj radosť v Pánovi *

a dá ti, za čím túži tvoje srdce. R.

O život bezúhonných sa stará Pán *

a ich dedičstvo trvá naveky.

V nešťastí zahanbení nebudú *

a v čase hladu budú nasýtení. R.

Vyhýbaj zlu a dobre rob *

a budeš mať domov naveky.

Lebo Pán miluje spravodlivosť *

a neopúšťa svojich svätých.

Nespravodlivci navždy vyhynú *

a pokolenie bezbožných bude zničené. R.

Spása spravodlivých prichádza od Pána, *

on je ich ochrancom v čase súženia.

Pán im pomôže a oslobodí ich, †

vytrhne ich z rúk hriešnikov a zachráni ich, *

lebo sa spoliehajú na neho. R.

Evanjelium podľa Matúša – Mt 10, 16-23

Alelujový verš: Keď príde Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal.

Nie vy budete hovoriť, ale Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás

Ježiš povedal svojim apoštolom: „Hľa, posielam vás ako ovce medzi vlkov. Buďte teda opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice.

Chráňte sa ľudí, lebo vás vydajú súdom, budú vás bičovať vo svojich synagógach a pre mňa vás budú vláčiť pred vladárov a kráľov, aby ste vydali svedectvo im aj pohanom.

Ale keď vás vydajú, nestarajte sa, ako a čo budete hovoriť, lebo v tú hodinu vám bude dané, čo máte povedať. Veď to už nie vy budete hovoriť, ale Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás.

Brat vydá na smrť brata a otec dieťa. Deti povstanú proti rodičom a pripravia ich o život. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený.

Keď vás budú prenasledovať v jednom meste, utečte do druhého.

Veru, hovorím vám: Nebudete hotoví s izraelskými mestami, kým nepríde Syn človeka.“