Zatiaľ žiadne komentáre

Piatok 15. týždňa v Cezročnom období

Kniha Exodus – Ex 11, 10 – 12, 14

V predvečer obetujete baránka; uvidím krv a obídem vás

Mojžiš a Áron robili pred faraónom mnohé zázraky, ale Pán zatvrdzoval faraónovo srdce a on neprepustil synov Izraela zo svojej krajiny.

Pán povedal Mojžišovi a Áronovi v Egypte: „Tento mesiac bude pre vás začiatočným mesiacom, prvým mesiacom v roku. Celej izraelskej pospolitosti povedzte: V desiaty deň tohoto mesiaca nech si každý zaobstará baránka pre svoju rodinu, baránka pre každý dom. Ak je rodina menšia a nevládala by zjesť baránka, nech sa spojí so susedom, čo býva jeho domu najbližšie, podľa počtu osôb, koľko stačí na zjedenie baránka.

Baránok musí byť bezchybný, jednoročný samček; môžete ho vybrať z oviec alebo kozliat. Budete ho opatrovať do štrnásteho dňa tohoto mesiaca; v predvečer ho celá izraelská pospolitosť obetuje.

Vezmú z jeho krvi a namažú ňou oboje verají a vrchný prah dverí na domoch, v ktorých ho budú jesť.

A v tú noc budú jesť mäso upečené na ohni a nekvasený chlieb s horkými zelinami. Nič nesmiete z neho jesť surové ani uvarené vo vode, teda len na ohni upečené.

Zjete aj hlavu, nohy a vnútornosti. Nič z neho nesmie zostať do rána; keby z neho niečo zostalo, spálite to na ohni.

A budete ho jesť takto: Bedrá budete mať opásané, sandále na nohách a palicu v ruke. Budete jesť rýchlo, lebo je Pánova Pascha (čiže Pánov prechod).

V tú noc prejdem egyptskou krajinou a usmrtím všetko prvorodené v Egypte; človekom počnúc až po dobytok. A nad všetkými bohmi Egypta vykonám súd. Ja som Pán.

Krv na vašich domoch bude znamením, že v nich bývate. Uvidím krv a obídem vás; nezastihne vás nijaká pohroma, keď budem biť Egypt.

Tento deň bude pre vás pamätný a budete ho sláviť ako sviatok Pána; z pokolenia na pokolenie ho budete sláviť po všetky veky.“

Žalm – Ž 116, 12-13. 15+16bc. 17-18

R: Vezmem kalich spásy a budem vzývať meno Pánovo.|Aleluja.

Čím sa odvďačím Pánovi *

za všetko, čo mi dal?

Vezmem kalich spásy *

a budem vzývať meno Pánovo. R.

V Pánových očiach má veľkú cenu *

smrť jeho svätých.

Pane, som tvoj sluha a syn tvojej služobnice. *

Ty si mi putá rozviazal: R.

obetu chvály ti prinesiem *

a budem vzývať meno Pánovo.

Splním svoje sľuby Pánovi *

pred všetkým jeho ľudom. R.

Evanjelium podľa Matúša – Mt 12, 1-8

Alelujový verš: Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.

Syn človeka je pánom aj nad sobotou

V tom čase išiel Ježiš v sobotu cez obilné pole. Jeho učeníci boli hladní a začali trhať klasy a jesť.

Keď to videli farizeji, povedali mu: „Pozri, tvoji učeníci robia, čo neslobodno robiť v sobotu.“

On im povedal: „Nečítali ste, čo urobil Dávid, keď bol hladný on i jeho družina? Ako vošiel do Božieho domu a jedol obetované chleby, ktoré nesmel jesť ani on ani tí, čo boli s ním, ale iba kňazi?

A v Zákone ste nečítali, že kňazi v sobotu porušujú v chráme sobotu, a predsa sú bez viny? No hovorím vám: Tu je niekto väčší než chrám.

Keby ste vedeli, čo to znamená: ‚Milosrdenstvo chcem, a nie obetu,‘ neboli by ste odsúdili nevinných. Syn človeka je pánom aj nad sobotou.“