Zatiaľ žiadne komentáre

Pondelok 16. týždňa v Cezročnom období

Kniha Exodus – Ex 14, 5-18

Egypťania spoznajú, že ja som Pán, keď ukážem svoju slávu na faraónovi

Egyptskému kráľovi oznámili, že ľud utiekol; faraón a jeho služobníci zmenili svoj postoj k ľudu a vraveli: „Čo sme to urobili, že sme prepustili Izrael zo svojich služieb?!“

Faraón dal zapriahnuť do voza a vzal so sebou všetok svoj ľud: vzal so sebou šesťsto vybraných vozov a všetky ostatné vozy v Egypte a na každom voze boli bojovníci.

Pán zatvrdil srdce egyptského kráľa faraóna a on prenasledoval synov Izraela; no oni odchádzali so zdvihnutou rukou.

Egypťania sa hnali za nimi a dostihli ich, keď táborili pri mori. Všetky faraónove kone a vozy, jazda a vojsko boli pri Pihahirote naproti Beelsefonu.

Keď sa faraón približoval, Izraeliti zdvihli oči a videli za sebou Egypťanov. Pochytil ich veľký strach a volali k Pánovi. A Mojžišovi povedali: „Nebolo v Egypte dosť hrobov? Vyviedol si nás sem, aby sme zomreli na púšti! Čo si to urobil? Prečo si nás vyviedol z Egypta?

A nehovorili sme ti to, nevraveli sme ti v Egypte: Nechaj nás, budeme slúžiť Egypťanom? Veď bolo oveľa lepšie slúžiť Egypťanom, ako zomrieť na púšti.“

Mojžiš povedal ľudu: „Nebojte sa! Stojte pevne a pozerajte, ako vás dnes Pán zachráni. Egypťanov, ktorých teraz vidíte, už nikdy viac vidieť nebudete. Pán bude za vás bojovať a vy budete mlčať.“

A Pán povedal Mojžišovi: „Čo voláš ku mne? Povedz Izraelitom, aby sa pohli. Ty zdvihni svoju palicu a vystri ruku nad more a rozdeľ ho, aby Izraeliti mohli prejsť stredom mora ako po súši.

Ja zatvrdím srdce Egypťanov a budú sa hnať za nimi; a na faraónovi, na celom jeho vojsku, na jeho vozoch a jazde ukážem svoju slávu.

Egypťania spoznajú, že ja som Pán, keď ukážem svoju slávu na faraónovi i na jeho vozoch a jazde.“

Žalm – Ex 15, 1-2. 3-4. 5-6

R: Spievajme Pánovi, lebo sa preslávil.

Spievajme Pánovi, lebo sa preslávil: *

koňa i jazdca zmietol do mora.

Pán je moja sila a moja udatnosť, *

on ma zachránil.

On je môj Boh, chcem ho velebiť; *

Boh môjho otca, budem ho chváliť. R.

Pán je ako bojovník; *

Jahve je jeho meno.

Faraónove vozy a jeho vojsko zmietol do mora; *

jeho najlepší bojovníci utonuli v Červenom mori. R.

Vlny ich pokryli; *

sťa kameň klesli do hlbín.

Tvoja pravica, Pane, vyniká mocou, *

tvoja pravica, Pane, zasiahla nepriateľa. R.

Evanjelium podľa Matúša – Mt 12, 38-42

Alelujový verš: Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas.

Kráľovná z juhu vystúpi na súde proti tomuto pokoleniu

Niektorí zákonníci a farizeji povedali Ježišovi: „Učiteľ, chceme vidieť nejaké znamenie od teba.“

On im povedal: „Zlé a cudzoložné pokolenie žiada znamenie. Ale znamenie nedostane, iba ak znamenie proroka Jonáša. Lebo ako bol Jonáš tri dni a tri noci v bruchu veľkej ryby, tak bude Syn človeka tri dni a tri noci v lone zeme.

Mužovia z Ninive vystúpia na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdia ho; lebo oni sa kajali na Jonášovo kázanie – a tu je niekto väčší ako Jonáš!

Kráľovná z juhu vystúpi na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdi ho; lebo ona z končín zeme prišla počúvať Šalamúnovu múdrosť – a tu je predsa niekto väčší ako Šalamún!“