Zatiaľ žiadne komentáre

Streda 14. týždňa v Cezročnom období

Kniha Genezis – Gn 41, 55-57; 42, 5-7a. 17-24a

Právom takto trpíme, lebo sme sa previnili proti nášmu bratovi

Egyptská krajina začala hladovať a ľud volal k faraónovi o chlieb. On im povedal: „Choďte k Jozefovi a urobte všetko, čo vám povie.“

Hlad doľahol na celú egyptskú krajinu; Jozef otvoril všetky sýpky a predával Egypťanom obilie, lebo ich moril hlad. A k Jozefovi do Egypta prichádzali aj všetky okolité krajiny kupovať obilie, lebo núdza zachvátila celý svet.

S tými, čo putovali do Egypta nakúpiť obilie, prišli aj Izraelovi synovia, lebo aj v Kanaáne bol hlad. A Jozef bol vladárom v egyptskej krajine, na jeho pokyn sa predávalo ľuďom obilie.

Keď teda k nemu prišli jeho bratia a poklonili sa až po zem, on ich poznal; ale rozprával sa s nimi prísnejšie ako s cudzími a dal ich na tri dni do väzenia.

Na tretí deň ich z väzenia vyviedol a povedal: „Ak chcete žiť, urobte, čo som povedal; lebo ja sa bojím Boha. Ak ste úprimní, jeden váš brat ostane vo väzení. Vy choďte, zaneste domov obilie, čo ste kúpili, a priveďte ku mne vášho najmladšieho brata, aby sa dokázalo, že sú vaše reči pravdivé, aby ste neprišli o život.“

Oni urobili, ako povedal, a medzi sebou si vraveli: „Právom takto trpíme, lebo sme sa previnili proti nášmu bratovi: videli sme úzkosť jeho duše, keď nás úpenlivo prosil, a nepočúvali sme. Preto na nás doľahlo toto trápenie.“

A Ruben hovoril: „Nevravel som vám: Neprehrešte sa proti chlapcovi? A nepočúvali ste ma. Teraz sa od nás požaduje jeho krv.“

No nevedeli, že Jozef im rozumie, lebo sa s nimi rozprával prostredníctvom tlmočníka. Na chvíľku sa od nich odvrátil a plakal.

Žalm – Ž 33, 2-3. 10-11. 18-19

R: Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v teba.

Oslavujte Pána citarou, *

hrajte mu na desaťstrunovej lutne.

Spievajte mu novú pieseň, *

nadšene mu hrajte a volajte na slávu. R.

Pán marí úmysly pohanov, *

navnivoč privádza myšlienky národov.

Ale Pánov úmysel trvá naveky, *

myšlienky jeho srdca z pokolenia na pokolenie. R.

Hľa, oko Pánovo bdie nad tými, čo sa ho boja, *

nad tými, čo v jeho milosrdenstvo dúfajú,

aby ich zachránil pred smrťou *

a v čase hladu nakŕmil. R.

Evanjelium podľa Matúša – Mt 10, 1-7

Alelujový verš: Priblížilo sa Božie kráľovstvo; kajajte sa a verte evanjeliu.

Choďte k ovciam strateným z domu Izraela

Ježiš zvolal svojich Dvanástich učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduh a každú chorobu.

A toto sú mená dvanástich apoštolov: prvý Šimon, zvaný Peter, a jeho brat Ondrej, Jakub Zebedejov a jeho brat Ján, Filip a Bartolomej, Tomáš a mýtnik Matúš, Jakub Alfejov a Tadeáš, Šimon Kananejský a Judáš Iškariotský, ktorý ho potom zradil.

Týchto dvanástich Ježiš vyslal a prikázal im: „K pohanom nezabočujte a do samarijských miest nevchádzajte; choďte radšej k ovciam strateným z domu Izraela! Choďte a hlásajte: ‚Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.‘“