Zatiaľ žiadne komentáre

Svätého Ignáca z Loyoly, kňaza

Kniha Exodus – Ex 32, 15-24. 30-34

Veľmi sa prehrešil tento ľud; urobili si boha zo zlata

Mojžiš sa vrátil z vrchu; v ruke niesol dve tabule svedectva, popísané z oboch strán. Boli Božím dielom. Aj písmo, vryté do tabúľ, bolo Božie. Keď Jozue počul krik jasajúceho ľudu, povedal Mojžišovi: „Z tábora počuť bojové výkriky.“ On odvetil: „To nie je krik víťazov ani krik porazených, ja počujem hlas spevákov.“

Keď sa Mojžiš priblížil k táboru, videl teľa a tanec; pochytil ho hnev, hodil tabule, čo mal v ruke, a rozbil ich na úpätí vrchu. Potom chytil teľa, ktoré si urobili, spálil ho na ohni a rozdrvil na prach; ten vysypal do vody a dal ju Izraelitom piť. Potom povedal Áronovi: „Čo ti urobil tento ľud, že si naň uvalil taký hriech?!“

Áron mu odpovedal: „Nech sa nehnevá môj pán; veď poznáš tento ľud, že je náchylný na zlé. Vraveli mi: ‚Urob nám bohov, ktorí pôjdu pred nami, lebo nevieme, čo sa stalo s tým Mojžišom, čo nás vyviedol z egyptskej krajiny.‘ Ja som im povedal: Kto má zlato? Oni si ho postŕhali a dali mi ho. Ja som ho pohádzal do ohňa a vyšlo z neho toto teľa.“

Na druhý deň povedal Mojžiš ľudu: „Veľmi ste sa prehrešili. Vystúpim k Pánovi; možno sa mi ho podarí uprosiť za váš zločin.“

Vrátil sa k Pánovi a povedal: „Prosím, veľmi sa prehrešil tento ľud: urobili si boha zo zlata. Ale teraz im odpusť toto previnenie; alebo ak nie, vytri ma zo svojej knihy, ktorú si napísal.“ Pán mu odpovedal: „Zo svojej knihy vytriem toho, kto sa proti mne prehrešil. Ty len choď a veď tento ľud ta, kam som ti prikázal; môj anjel pôjde pred tebou. Keď príde deň navštívenia, potrestám ich aj za tento hriech.“

Žalm – Ž 106, 19-20. 21-22. 23

R: Oslavujte Pána, lebo je dobrý.|Aleluja.

Urobili si teľa na Horebe *

a klaňali sa soche uliatej;

i zamenili svoju slávu *

za podobu býka, ktorý trávu požiera. R.

Zabudli na Boha, svojho záchrancu, *

ktorý vykonal veľké divy v Egypte,

zázraky v Chámovej krajine, *

v Červenom mori skutky úžasné. R.

Už povedal, že ich vyhubí, *

keby nebolo Mojžiša, jeho vyvoleného.

On si stal v prielome pred neho, *

aby odvrátil jeho hnev; aby ich nezničil. R.

Evanjelium podľa Matúša – Mt 13, 31-35

Alelujový verš: Otec nás zo svojej vôle zrodil slovom pravdy, aby sme boli ako prvotiny jeho stvorenia.

Horčičné zrnko vyrastie a je z neho strom, takže prilietajú nebeské vtáky a hniezdia na jeho konároch

Ježiš predniesol zástupom aj iné podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa podobá horčičnému zrnku, ktoré človek vzal a zasial na svojej roli. Ono je síce najmenšie zo všetkých semien, ale keď vyrastie, je väčšie než ostatné byliny a je z neho strom, takže prilietajú nebeské vtáky a hniezdia na jeho konároch.“

Ďalšie podobenstvo im povedal: „Nebeské kráľovstvo sa podobá kvasu, ktorý žena vezme a vmiesi do troch mier múky, až sa všetko prekvasí.“

Toto všetko hovoril Ježiš zástupom v podobenstvách. Bez podobenstva im nehovoril nič, aby sa splnilo, čo predpovedal prorok: „Otvorím svoje ústa v podobenstvách, vyrozprávam, čo bolo skryté od stvorenia sveta.“