Zatiaľ žiadne komentáre

Svätého Jakuba, apoštola

Druhý list Korinťanom – 2 Kor 4, 7-15

Nosíme na tele Ježišovo umieranie

Bratia, tento poklad máme v hlinených nádobách, aby mal Boh zvrchovanú moc, a nie my.

Zo všetkých strán nás sužujú, ale nie sme stiesnení; sme bezradní, ale nepoddávame sa; prenasledujú nás, ale nie sme opustení; zrážajú nás, ale nehynieme. Stále nosíme na tele Ježišovo umieranie, aby sa na našom tele zjavil aj Ježišov život.

A tak kým žijeme, ustavične sa vydávame na smrť pre Ježiša, aby sa aj Ježišov život zjavil na našom smrteľnom tele. V nás teda účinkuje smrť, vo vás život.

Ale pretože máme toho istého ducha viery, ako je napísané: „Uveril som, a preto som povedal,“ aj my veríme, a preto hovoríme. Veď vieme, že ten, čo vzkriesil Pána Ježiša, s Ježišom vzkriesi aj nás a postaví nás s vami.

A to všetko pre vás, aby hojnosť milosti prostredníctvom mnohých rozmnožila vzdávanie vďaky na Božiu slávu.

Žalm – Ž 126, 1-2b. 2c-3. 4-5. 6

R: Pane, tí, čo sejú v slzách, s jasotom budú žať.

Keď Pán privádzal späť sionských zajatcov, *

boli sme ako vo snách.

Ústa sme mali plné radosti *

a jazyk plný plesania. R.

Vtedy sa hovorilo medzi pohanmi: *

„Veľké veci urobil s nimi Pán.“

Veľké veci urobil s nami Pán *

a máme z toho radosť. R.

Zmeň, Pane, naše zajatie *

ako potoky na juhu krajiny.

Tí, čo sejú v slzách, *

s jasotom budú žať. R.

Keď odchádzali, idúcky plakali *

a osivo niesli na siatie.

No keď sa vrátia, vrátia sa s jasotom *

a svoje snopy prinesú. R.

Evanjelium podľa Matúša – Mt 20, 20-28

Alelujový verš: Ja som si vás vyvolil zo sveta, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo, hovorí Pán.

Môj kalich budete piť

K Ježišovi pristúpila matka Zebedejových synov so svojimi synmi, poklonila sa a o čosi ho prosila.

On sa jej opýtal: „Čo chceš?“

Vravela mu: „Povedz, aby títo moji dvaja synovia sedeli v tvojom kráľovstve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici.“

Ježiš odpovedal: „Neviete, čo žiadate. Môžete piť kalich, ktorý mám ja piť?“

Oni mu vraveli: „Môžeme.“

On im povedal: „Môj kalich budete piť, ale dať niekomu sedieť po mojej pravici alebo ľavici nepatrí mne; to dostanú tí, ktorým to pripravil môj Otec.“

Keď to počuli ostatní desiati, namrzeli sa na oboch bratov.

Ježiš ich zavolal k sebe a povedal: „Viete, že vládcovia národov panujú nad nimi a mocnári im dávajú cítiť svoju moc. Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa medzi vami bude chcieť stať veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude vaším sluhom.

Ako ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých.“