Zatiaľ žiadne komentáre

Svätého Tomáša, apoštola

List Efezanom – Ef 2, 19-22

Celá stavba rastie v svätý chrám v Pánovi

Bratia, už nie ste cudzinci ani prišelci, ale ste spoluobčania svätých a patríte do Božej rodiny. Ste postavení na základe apoštolov a prorokov; hlavným uholným kameňom je sám Kristus Ježiš. V ňom celá stavba pevne pospájaná rastie v svätý chrám v Pánovi, v ňom ste aj vy vbudovaní do Božieho príbytku v Duchu.

Žalm – Ž 117, 1. 2

R: Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium.|Aleluja.

Chváľte Pána, všetky národy, *

oslavujte ho, všetci ľudia; R.

lebo je veľké jeho milosrdenstvo voči nám *

a pravda Pánova trvá naveky. R.

Evanjelium podľa Jána – Jn 20, 24-29

Alelujový verš: Tomáš, uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili.

Pán môj a Boh môj

Tomáš, jeden z Dvanástich, nazývaný Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš.

Ostatní učeníci mu hovorili: „Videli sme Pána.“

Ale on im povedal: „Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím.“

O osem dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi.

Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, stal si doprostred a povedal: „Pokoj vám!“

Potom povedal Tomášovi: „Vlož sem prst a pozri moje ruky! Vystri ruku a vlož ju do môjho boku! A nebuď neveriaci, ale veriaci!“

Tomáš mu odpovedal: „Pán môj a Boh môj!“

Ježiš mu povedal: „Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili.“