Zatiaľ žiadne komentáre

Svätých Andreja-Svorada a Benedikta, pustovníkov

Kniha Exodus – Ex 1, 8-14. 22

Obozretne urobme niečo s Izraelom, aby sa nerozmnožoval

V Egypte nastúpil nový kráľ, ktorý Jozefa nepoznal. Ten povedal svojmu ľudu: „Pozrite, izraelský ľud je veľký a mocnejší ako my. Poďte, obozretne s ním niečo urobíme, aby sa nerozmnožoval; lebo keby sa proti nám strhla vojna, pridal by sa k našim nepriateľom a po našej porážke by odišiel z krajiny.“

A ustanovil nad nimi pracovných dozorcov, aby ich týrali ťažkými robotami; stavali faraónovi zásobovacie mestá Pitom a Rameses. No čím viac ich utláčali, tým väčšmi sa množili a vzrastali.

Egypťania sa priam desili Izraelitov, preto ich zotročili a ich život urobili neznesiteľným: ťažkou robotou s hlinou a tehlami a všetkými druhmi služobných prác na poli, do ktorých ich násilne nútili.

A faraón rozkázal všetkému svojmu ľudu: „Každého novonarodeného chlapca hoďte do rieky, dievča ponechajte.“

Žalm – Ž 124, 1-3. 4-6. 7-8

R: Naša pomoc v mene Pánovom, ktorý stvoril nebo i zem.

Keby sa nás Pán nebol ujal, *

nech to povie Izrael,

keby sa nás Pán nebol ujal, *

keď ľudia povstali proti nám,

vari by nás živých boli prehltli, *

keď proti nám blčala ich zúrivosť. R.

Vari by nás bola voda zaliala *

a riava sa prevalila cez nás.

Vari by sa boli prevalili cez nás *

rozbúrené vody.

Nech je velebený Pán, *

že nás nevydal ich zubom za korisť. R.

Naša duša unikla ako vtáča *

zo siete poľovníkov.

Slučka sa roztrhla *

a my sme na slobode.

Naša pomoc v mene Pánovom, *

ktorý stvoril nebo i zem. R.

Evanjelium podľa Matúša – Mt 10, 34 – 11, 1

Alelujový verš: Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo

Nie pokoj som priniesol, ale meč

Ježiš povedal svojim apoštolom: „Nemyslite si, že som priniesol pokoj na zem. Nie pokoj som priniesol, ale meč. Prišiel som postaviť syna proti jeho otcovi, dcéru proti matke, nevestu proti svokre. A vlastní domáci budú človeku nepriateľmi.

Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden.

Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.

Kto vás prijíma, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal.

Kto prijme proroka ako proroka, dostane odmenu proroka. Kto prijme spravodlivého ako spravodlivého, dostane odmenu spravodlivého.

A kto by dal piť jednému z týchto maličkých čo len za pohár studenej vody ako učeníkovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu.“

Keď Ježiš prestal poučovať svojich dvanástich učeníkov, odišiel odtiaľ učiť a kázať po ich mestách.