Zatiaľ žiadne komentáre

Svätých Gorazda a spoločníkov

Kniha Exodus – Ex 19, 1-2. 9-11. 16-20b

Pán zostúpi pred očami všetkého ľudu na vrch Sinaj

V treťom mesiaci po odchode Izraela z egyptskej krajiny v ten istý deň prišli na púšť Sinaj. Keď odišli z Rafidim, prišli na Sinajskú púšť a tam sa utáborili; tam na úpätí vrchu si Izrael postavil stany.

Pán povedal Mojžišovi: „Ja prídem k tebe v hustom mraku, aby ma ľud počul, keď sa budem s tebou rozprávať, a aby vždy veril aj tebe.“

Mojžiš oznámil Pánovi všetko, čo hovoril ľud, a Pán mu povedal: „Choď k ľudu a posväť ich dnes a zajtra; nech si vyperú šaty a pripravia sa na tretí deň. Na tretí deň zostúpi Pán pred očami všetkého ľudu na vrch Sinaj.“

Na tretí deň za rána začalo hrmieť a blýskať sa; vrch zahalil čierny mrak a zaznieval mohutný zvuk poľnice. Všetok ľud v tábore sa chvel od strachu.

Keď ich Mojžiš vyviedol z tábora v ústrety Bohu, na úpätí vrchu zastali.

Vrch Sinaj bol celý zahalený v dyme, lebo Pán zostúpil naň v ohni. Vystupoval z neho dym ako z pece a celý vrch sa silno otriasal. Zvuk poľnice bol čoraz silnejší. Mojžiš hovoril a Boh mu odpovedal v hrmení.

Pán zostúpil na vrch Sinaj, na končiar vrchu, a Mojžiša povolal na končiar.

Žalm – Dan 3, 52a. 52c. 53. 54. 55. 56

R: Hoden chvály a vyvýšený naveky.

Zvelebený si, Pane, Bože našich otcov, *

hoden chvály a vyvýšený naveky. R.

Zvelebené je, tvoje meno, slávne a sväté, *

hodno chvály a vyvýšené nad všetky veky. R.

Zvelebený si v chráme tvojej svätej slávy, *

hoden chvály a slávy nad všetky veky. R.

Zvelebený si na tróne svojho kráľovstva, *

hoden chvály a vyvýšený nad všetky veky. R.

Zvelebený si, čo prenikáš pohľadom priepasti †

a tróniš nad cherubmi, *

hoden chvály a vyvýšený naveky. R.

Zvelebený si na nebeskej oblohe, *

hoden chvály a slávy naveky. R.

Evanjelium podľa Matúša – Mt 13, 10-17

Alelujový verš: Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.

Vám je dané poznať tajomstvá nebeského kráľovstva, ale im nie je dané

K Ježišovi pristúpili učeníci a spýtali sa ho: „Prečo im hovoríš v podobenstvách?“

On im odpovedal: „Preto, že vám je dané poznať tajomstvá nebeského kráľovstva, ale im nie je dané. Lebo kto má, tomu sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má.

Im hovorím v podobenstvách, lebo hľadia, a nevidia, počúvajú, a nepočujú, ani nechápu. Tak sa na nich spĺňa Izaiášovo proroctvo: ‚Budete počúvať, a nepochopíte, budete hľadieť, a neuvidíte. Lebo otupelo srdce tohoto ľudu: ušami ťažko počujú a oči si zavreli, aby očami nevideli a ušami nepočuli, aby srdcom nechápali a neobrátili sa – aby som ich nemohol uzdraviť.‘

Ale blahoslavené sú vaše oči, že vidia, aj vaše uši, že počujú. Veru, hovorím vám: Mnohí proroci a spravodliví túžili vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli, a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli.“