2 list timotejovi1
 • 1Pavel, apoštol Ježiša Krista vôľou Božou podľa zasľúbenia života, ktorý je v Kristu Ježišovi,
 • 2Timoteovi, milovanému dieťaťu: milosť, milosrdenstvo, pokoj od Boha Otca a od Krista Ježiša, nášho Pána.
 • 3Ďakujem Bohu, ktorému slúžim od predkov v čistom svedomí, jako neprestajne mám na teba pamäť vo svojich prosbách dňom i nocou
 • 4túžiac ťa vidieť, pamätlivý tvojich sĺz, aby som bol naplnený radosťou,
 • 5keď sa rozpomínam na nepokryteckú vieru, ktorá je v tebe, a ktorá prebývala najprv v tvojej starej materi Loide i v tvojej matke Eunike, a som presvedčený, že aj v tebe.
 • 6A pre tú príčinu ťa upomínam, aby si roznecoval dar Boží, ktorý je v tebe, daný ti vložením mojich rúk.
 • 7Lebo nám nedal Boh ducha bojazlivosti, ale moci a lásky a zdravého rozumu.
 • 8A tak sa nehanbi za svedoctvo nášho Pána ani za mňa, jeho väzňa, ale trp priekorie spolu s evanjeliom podľa moci Boha,
 • 9ktorý nás spasil a povolal svätým povolaním, nie podľa našich skutkov, ale podľa vlastného preduloženia a podľa vlastnej milosti, ktorá nám je daná v Kristu Ježišovi pred večnými časy,
 • 10ale zjavená teraz zjavením sa nášho Spasiteľa Ježiša Krista, ktorý zahladil smrť a vyviedol na svetlo život a neporušiteľnosť skrze evanjelium,
 • 11cieľom ktorého som ja ustanovený za kazateľa a apoštola a za učiteľa pohanov,
 • 12pre ktorú príčinu aj toto trpím, ale sa nehanbím, lebo viem, komu som uveril, aj som presvedčený, že má moc ostrážiť to, čo uložil u mňa, do tamtoho dňa.
 • 13Za vzor zdravých slov maj tie, ktoré si počul odo mňa vo viere a láske, ktorá je v Kristu Ježišovi.
 • 14Krásne u teba složené imanie stráž a zachovaj Svätým Duchom, ktorý prebýva v nás.
 • 15To vieš, že sa odvrátili odo mňa všetci, ktorí sú v Ázii, z ktorých je Fygellus a Hermogenes.
 • 16Nech dá Pán milosrdenstvo domu Oneziforovmu, lebo ma mnoho ráz občerstvil a nehanbil sa moju reťaz.
 • 17Ale keď prišiel do Ríma, usilovne ma hľadal i našiel.
 • 18Nech mu dá Pán najsť milosrdenstvo od Pána v tamten deň! A koľko slúžil v Efeze, ty vieš lepšie.