evanjelium podľa lukáša23
 • 1A vstalo všetko to množstvo, koľko ich bolo, a odviedli ho k Pilátovi.
 • 2A začali žalovať na neho a hovorili: Tohoto sme našli jako takého, ktorý prevracia náš národ a bráni dávať cisárovi dane a hovorí o sebe, že je on Kristus, kráľ.
 • 3A Pilát sa ho opýtal a riekol: Či si ty ten kráľ Židov? A on mu odpovedal a riekol: Ty dobre hovoríš.
 • 4A Pilát povedal najvyšším kňazom a zástupom: Nenachádzam nijakej viny na tomto človekovi.
 • 5Ale oni nástojili a hovorili: Búri ľud svojím učením učiac po celom Judsku; započal od Galilee a prišiel až sem.
 • 6A keď počul Pilát o Galilei, opýtal sa, či je to človek Galilean?
 • 7A dozvediac sa, že je z panstva Heródesovho, poslal ho hore k Heródesovi, ktorý bol tiež v Jeruzaleme v tých dňoch.
 • 8A keď videl Heródes Ježiša, zaradoval sa veľmi, lebo ho už od dávna chcel vidieť, pretože mnoho slýchal o ňom a nadejal sa, že ho uvidí učiniť nejaký div.
 • 9A pýtal sa ho mnohými rečami, ale on mu ničoho neodpovedal.
 • 10A stáli tam najvyšší kňazi a zákonníci prudko na neho žalujúc.
 • 11A potom, keď ním pohŕdnul Heródes so svojím vojskom a naposmieval sa mu, obliekol ho do skvelého rúcha a poslal ho zpät Pilátovi.
 • 12A Pilát a Heródes sa stali priateľmi jeden s druhým toho dňa, lebo predtým si boli nepriateľmi.
 • 13A Pilát si svolal najvyšších kňazov i kniežatá i ľud
 • 14a povedal im: Doviedli ste mi tohoto človeka, že vraj odvracia ľud, a hľa, ja som sa ho povypytoval pred vami a nenašiel som na tomto človekovi nijakej takej viny, jako na neho žalujete.
 • 15Ale ani Heródes, lebo som vás poslal hore k nemu, a vidíte, neurobil ničoho takého, čo by bolo hodno smrti.
 • 16Potrescem ho tedy a prepustím.
 • 17Lebo na ten sviatok im musel vždy prepustiť jedného väzňa.
 • 18Ale skríkli, všetko to množstvo, a hovorili: Zahlaď tohoto a prepusti nám Barabáša!
 • 19Ktorý bol pre jakúsi vzburu, ktorá bola povstala v meste, a pre vraždu hodený do žalára.
 • 20Vtedy zase prehovoril k nim Pilát chcúc prepustiť Ježiša.
 • 21Ale oni mu nato volali zpät a hovorili: Ukrižuj, ukrižuj ho!
 • 22A on im povedal po tretie: Ale čože zlého urobil tento? Nijakej príčiny smrti som nenašiel na ňom. Potrescem ho tedy a prepustím.
 • 23Ale oni len naliehali velikým hlasom a požadovali, aby bol ukrižovaný, a ich hlasy prevládaly i hlasy najvyšších kňazov.
 • 24Vtedy usúdil Pilát, aby sa stalo, čo si žiadajú,
 • 25a prepustil im toho pre vzburu a pre vraždu hodeného do väzenia, ktorého si pýtali, a Ježiša vydal ich ľubovôli.
 • 26A jako ho viedli, pochytili istého Šimona Cyrenenského, ktorý išiel s poľa, a položili na neho kríž, aby niesol za Ježišom.
 • 27A išlo za ním veliké množstvo ľudu i žien, ktoré nariekaly a kvílily nad ním.
 • 28A Ježiš sa obrátil k nim a povedal: Dcéry Jeruzalema, neplačte nado mnou, ale plačte samy nad sebou a nad svojimi deťmi:
 • 29Lebo hľa, idú dni, v ktorých povedia: Blahoslavené neplodné, a životy, ktoré nerodily, prsia, ktoré nekojily.
 • 30Vtedy začnú hovoriť vrchom: Padnite na nás! a brehom: Prikryte nás:
 • 31Lebo ak toto robia na zelenom dreve, čo bude na suchom.
 • 32A videl s ním aj iných dvoch, zločincov, aby ich zabili.
 • 33A keď prišli na miesto, zvané Lebka alebo Umrlčia hlava, tam ho ukrižovali, aj tých zločincov, jedného po pravej a druhého po ľavej strane.
 • 34A Ježiš hovoril: Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia! A deliac si jeho rúcho hodili oň los.
 • 35A ľudia stáli a dívali sa. A posmievali sa mu s nimi aj pohlavári a hovorili: Iným spomáhal, nech spomôže sám sebe, ak je on Kristus, ten vyvolený Boží!
 • 36Aj vojaci sa mu posmievali prichádzajúc a ocot mu podávajúc
 • 37a hovorili: Ak si ty ten kráľ Židov, spomôžže si!
 • 38A bol aj nápis napísaný nad ním, písmom gréckym, latinským a hebrejským: Toto je kráľ Židov.
 • 39A jeden z tých povesených zločincov sa mu rúhal a hovoril: Či nie si ty Kristus? Spomôž sám sebe i nám!
 • 40A ten druhý odpovedal, karhal ho a riekol: Či sa ani ty nebojíš Boha, pretože si v tom istom odsudku?
 • 41A my, pravda, spravedlivo, lebo berieme hodnú odplatu za to, čo sme páchali, ale tento neurobil ničoho zlého.
 • 42A povedal Ježišovi: Rozpomeň sa na mňa, Pane, keď prijdeš vo svojom kráľovstve!
 • 43A Ježiš mu povedal: Ameň ti hovorím, dnes budeš so mnou v raji.
 • 44A bolo okolo šiestej hodiny, a povstala tma na celej zemi a trvala až do deviatej hodiny.
 • 45A slnce sa zatmilo, a chrámová opona sa roztrhla cez poly.
 • 46A Ježiš zvolal velikým hlasom a povedal: Otče, do tvojich rúk kladiem svojho ducha! A keď to povedal, vypustil dušu.
 • 47A keď videl stotník, čo sa stalo, oslavoval Boha a povedal: Tento človek bol skutočne spravedlivý.
 • 48A všetky tie zástupy, ktoré sa boly sišly k tomu divadlu, vidiac, čo sa stalo, všetci sa bili do pŕs a vracali sa zpät do mesta.
 • 49A všetci jeho známi stáli zďaleka, i ženy, ktoré nasledujúc ho boly prišly s ním od Galilee a dívaly sa na to.
 • 50A hľa, nejaký muž, menom Jozef, radca, človek, dobrý a spravedlivý,
 • 51ktorý nebol pristal na ich radu a na ich skutok, z Arimátie, z mesta Židov, ktorý tiež sám očakával kráľovstvo Božie,
 • 52ten išiel k Pilátovi a vypýtal si telo Ježišovo.
 • 53A keď ho sňal, zavinul ho do jemného plátna a položil do hrobu, vytesaného v skale, v ktorom ešte nikdy nikto neležal.
 • 54A bol deň pripravovania, a nastávala sobota.
 • 55A išli za ním aj ženy, ktoré s ním boly prišly z Galilee, a podívaly sa na hrob, i jako ta bolo položené telo.
 • 56A navrátiac sa nahotovily voňavých vecí i mastí. Ale cez sobotu odpočívaly podľa prikázania.