evanjelium podľa lukáša2
 • 1A stalo sa v tých dňoch, že vyšiel rozkaz od cisára Augusta, aby bol popísaný celý svet.
 • 2(Tento prvý popis sa udial vtedy, keď bol Cyrenius vladárom nad Sýriou).
 • 3A išli všetci, aby sa zapísali, každý do svojho vlastného mesta.
 • 4A tak odišiel aj Jozef od Galilee z mesta Nazareta hore do Judska, do mesta Dávidovho, ktoré sa volá Betlehem, pretože bol z domu a z čeľade Dávidovej,
 • 5aby sa zapísal s Máriou, sebe zasnúbenou manželkou tehotnou.
 • 6A stalo sa, keď tam boli, že sa naplnily dni aby porodila.
 • 7A porodila svojho prvorodeného syna a zavinula ho do plienok a uložila ho v jasliach, pretože nemali miesta v uchýlišti.
 • 8A pastieri boli v tom istom kraji nocujúc na poli a zamieňajúc sa po strážach strážili vnoci nad svojím stádom.
 • 9A hľa, razom sa postavil anjel Pánov vedľa nich, a sláva Pánova ich osvietila, a báli sa veľkou bázňou.
 • 10Ale anjel im povedal: Nebojte sa, lebo hľa, zvestujem vám velikú radosť, ktorá bude všetkému ľudu,
 • 11lebo narodil sa vám dnes Spasiteľ, ktorý je Kristus, Pán, v meste Dávidovom.
 • 12A toto vám bude znamením: najdete nemluvniatko zavinuté v plienkach a ležiace v jasliach.
 • 13A zrazu sa zjavilo s anjelom množstvo nebeského vojska chváliacich Boha a hovoriacich:
 • 14Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj, v ľuďoch zaľúbenie!
 • 15A stalo sa, keď odišli od nich anjeli do neba, že si povedali mužovia, tí pastieri: Nože poďme až do Betlehema a vidzme, čo sa to stalo, čo nám to oznámil Pán!
 • 16A prišli poponáhľajúc sa a našli Máriu i Jozefa i nemluvniatko, ležiace v jasliach.
 • 17A keď uvideli, rozhlasovali všade, čo im bolo hovorené o tom dieťatku.
 • 18A všetci, ktorí to počuli, divili sa tomu, čo im bolo hovorené od pastierov.
 • 19Ale Mária zachovávala všetky tie slová a uvažovala o nich vo svojom srdci.
 • 20A pastieri sa navrátili oslavujúc a chváliac Boha za všetko, čo počuli a videli, tak ako im to bolo hovorené.
 • 21A keď sa naplnilo osem dní, aby bolo obrezané dieťatko, nazvali jeho meno Ježiš, ktorým bolo nazvané od anjela, prv ako sa bolo počalo v živote.
 • 22A keď sa naplnily dni jej očisťovania podľa zákona Mojžišovho, doniesli ho hore do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi,
 • 23jako je napísané v zákone Pánovom, že všetko mužského pohlavia, čo otvára život, bude sa volať svätým Pánovi,
 • 24a aby dali obeť podľa toho, čo je povedané v zákone Pánovom: dvoje hrdličiek alebo dve holúbätá.
 • 25A hľa, bol v Jeruzaleme človek, ktorému bolo meno Simeon. Bol to človek spravedlivý a pobožný, očakávajúci potešenie Izraelovo, a Svätý Duch bol na ňom.
 • 26A bolo mu zjavené od Svätého Ducha, že neuzrie smrti prv, ako by uvidel Krista Pánovho.
 • 27A prišiel v Duchu do chrámu. A keď uvodili rodičia dieťatko Ježiša, aby vzťahom na neho urobili podľa obyčaje zákona,
 • 28vzal ho na ramená a dobrorečil Bohu a povedal:
 • 29Teraz prepúšťaš svojho služobníka, Samovládca, podľa svojho slova, v pokoji,
 • 30lebo moje oči videly tvoje spasenie,
 • 31ktoré si prihotovil pred tvárou všetkých ľudí,
 • 32svetlo na zjavenie národom a slávu svojho ľudu Izraela.
 • 33A Jozef a jeho matka sa divili tomu, čo sa hovorilo o ňom.
 • 34A Simeon ich požehnal a povedal Márii, jeho matke: Hľa, tento je položený na pád a na povstanie mnohých v Izraelovi a na znamenie, ktorému budú protirečiť -
 • 35aj tvoju vlastnú dušu prenikne meč -, aby boli zjavené myšlienky z mnohých sŕdc.
 • 36A bola istá Anna, prorokyňa, dcéra Fanuelova, z pokolenia Aserovho, pokročilá vo mnohých dňoch, ktorá žila s mužom sedem rokov od svojho panenstva.
 • 37A tá bola vdovou až do osemdesiatich štyroch rokov, ktorá neodchádzala z chrámu pôstami a prosbami slúžiac Bohu dňom i nocou.
 • 38Tá prišla v tú istú hodinu a chválila Boha a vravela o ňom všetkým, ktorí očakávali vykúpenie v Jeruzaleme.
 • 39A keď vykonali všetko podľa zákona Pánovho, navrátili sa do Galilee, do svojho mesta, Nazareta.
 • 40A dieťatko rástlo a silnelo duchom, plnené súc múdrosťou, a milosť Božia bola obrátená naň.
 • 41A jeho rodičia chodievali každého roku na veľkonočný sviatok hore do Jeruzalema.
 • 42A keď mu bolo dvanásť rokov, a keď išli oni hore do Jeruzalema podľa obyčaje toho sviatku
 • 43a keď potom vybudli tam tie dni a vracali sa domov, chlapec Ježiš zostal v Jeruzaleme, a Jozef a jeho matka nevedeli o tom.
 • 44Ale domnievajúc sa, že je medzi spolucestujúcimi, odišli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi.
 • 45A keď ho nenašli, vrátili sa do Jeruzalema a hľadali ho.
 • 46A stalo sa po troch dňoch, že ho našli v chráme sedieť medzi učiteľmi počúvať ich a opytovať sa ich.
 • 47A všetci, ktorí ho počúvali, žasli nad jeho rozumnosťou a nad jeho odpoveďami.
 • 48A keď ho uvideli, užasli, a jeho matka mu povedala: Dieťa, čo si nám to tak urobil? Hľa, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali.
 • 49A on im povedal: Čo to, že ste ma hľadali? Či ste nevedeli, že musím byť vo veciach svojho Otca?
 • 50Ale oni nerozumeli slovu, ktoré im hovoril.
 • 51A odišiel s nimi dolu a prišiel do Nazareta a poddával sa im. A jeho matka zachovávala všetky tie reči vo svojom srdci.
 • 52A Ježiš prospieval múdrosťou a vzrastom a milosťou u Boha aj u ľudí.