evanjelium podľa matúša4
 • 1Vtedy bol Ježiš zavedený hore na púšť od Ducha, aby bol pokúšaný od diabla.
 • 2A keď sa bol postil štyridsať dní a štyridsať nocí, napokon zlačnel.
 • 3A pristúpiac k nemu pokušiteľ riekol mu: Ak si Syn Boží, povedz, aby sa tieto kamene staly chlebami.
 • 4A on odpovedajúc riekol: Je napísané: Človek nebude žiť na samom chlebe, ale na každom slove, ktoré vychádza skrze ústa Božie.
 • 5Vtedy ho pojal diabol do svätého mesta a postavil ho na vrch na krýdlo chrámu
 • 6a povedal mu: Ak si Syn Boží, hoď sa dolu, lebo veď je napísané, že svojim anjelom prikáže o tebe, a vezmú ťa na ruky, aby si neuderil svojej nohy o kameň.
 • 7A Ježiš mu riekol: Zase je napísané: Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha!
 • 8Opät ho pojal diabol na vrch, veľmi vysoký, a ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu
 • 9a povedal mu: Toto všetko ti dám, ak padneš a pokloníš sa mi.
 • 10Vtedy mu povedal Ježiš: Odídi, satane, lebo je napísané: Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jemu samému budeš svätoslúžiť!
 • 11Vtedy ho opustil diabol, a hľa, anjeli pristúpili a posluhovali mu.
 • 12A keď počul Ježiš, že je Ján vydaný, odišiel do Galilee
 • 13a opustiac Nazaret prišiel a býval v Kafarnaume, ktoré leží pri mori, v krajoch Zabulona a Neftalima,
 • 14aby sa naplnilo to, čo bolo povedané skrze proroka Izaiáša, ktorý povedal:
 • 15Zem Zabulona a zem Neftalima, na ceste k moru, za Jordánom, Galilea pohanov,
 • 16ľud, ktorý sedel vo tme, uzrel veliké svetlo, a sediacim v krajine a v tôni smrti vzišlo svetlo.
 • 17Odvtedy začal Ježiš hlásať a hovoriť: Čiňte pokánie! Lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.
 • 18A chodiac popri Galilejskom mori videl dvoch bratov, Šimona, zvaného Petra, a Andreja, jeho brata, ktorí púšťali sieť do mora, lebo boli rybári.
 • 19A povedal im: Poďte za mnou, a učiním vás rybármi ľudí.
 • 20A oni hneď opustili siete a išli za ním.
 • 21A keď pošiel odtiaľ niečo ďalej, videl iných dvoch bratov, Jakoba, syna Zebedeovho, a Jána, jeho brata, na loďke so Zebedeom, ich otcom, naprávajúcich svoje siete, a povolal ich.
 • 22A oni hneď opustili loďku i svojho otca a išli za ním.
 • 23A Ježiš chodil dookola po celej Galilei učiac v tamojších synagógach a kážuc evanjelium kráľovstva a uzdravujúc každý neduh a každú chorobu medzi ľudom.
 • 24A rozniesol sa o ňom chýr po celej Sýrii, a vodili a nosili k nemu všetkých nemocných, trápených rôznymi neduhy a mukami, posadlých démonami a námesačníkov a porazených, a uzdravoval ich.
 • 25A išly za ním mnohé zástupy z Galilee, z Desaťmestia, z Jeruzalema, z Judska i zo Zajordánia.