evanjelium podľa lukáša3
 • 1A v pätnástom roku panovania cisára Tiberia, keď bol Pontský Pilát vladárom v Judsku a Heródes tetrarchom v Galilei a Filip, jeho brat, tetrarchom v Iturei a v Trachonitidskej krajine a Lyzaniáš tetrarchom v Abyléne,
 • 2za najvyššieho kňaza Annáša a Kaifáša stalo sa slovo Božie k Jánovi, synovi Zachariášovmu, na púšti.
 • 3A pochodil po celom okolí Jordánskom kážuc krst pokánia na odpustenie hriechov,
 • 4ako je napísané v knihe slov proroka Izaiáša: Hlas volajúceho na púšti: Prihotovte cestu Pánovu, čiňte priame jeho chodníky!
 • 5Každé údolie bude vyplnené, a každý vrch a breh bude snížený, a bude to, čo je krivé, priamym a nerovné bude hladkými cestami,
 • 6a každé telo uvidí spasenie Božie.
 • 7A hovoril zástupom, ktoré vychádzaly, aby sa mu daly pokrstiť: Plemä vreteníc, ktože vám ukázal, aby ste utiekli budúcemu hnevu?
 • 8Tedy neste ovocie, hodné pokánia! A nezačnite hovoriť sami v sebe: Veď otca máme Abraháma! Lebo vám hovorím, že Boh môže i z týchto kameňov vzbudiť Abrahámovi deti.
 • 9A už je aj sekera priložená na koreň stromov. Každý teda strom, ktorý nerodí dobrého ovocia, vytínajú a hádžu na oheň.
 • 10A zástupy sa ho pýtaly a vravely: Čože teda budeme robiť?
 • 11A on odpovedal a vravel im: Kto má dvoje sukieň, nech udelí tomu, kto nemá, a ten, kto má jedlá, nech činí podobne!
 • 12A prišli aj colní dať sa pokrstiť a povedali mu: Učiteľu, čo budeme robiť?
 • 13A on im povedal: Nič viacej nevyberajte nad to, čo vám je nariadené!
 • 14A pýtali sa ho aj vojaci a hovorili: A my čo budeme robiť? A povedal im: Nikoho nezastrašujte a tak nezdierajte ani nerobte ničoho podvodne a majte dosť na svojom plate.
 • 15A keď očakával ľud, a všetci rozmýšľali vo svojom srdci o Jánovi, či nie je asi on Kristus,
 • 16odpovedal Ján všetkým a riekol: Ja vás krstím vodou, ale ide mocnejší odo mňa, ktorému nie som hoden rozviazať remienok na jeho obuvi; ten vás bude krstiť Svätým Duchom a ohňom;
 • 17ktorého vejačka je v jeho ruke, a prečistí svoje humno a shromaždí pšenicu do svojej obilnice, ale plevy bude páliť neuhasiteľným ohňom.
 • 18A tak aj vzhľadom na mnohé iné veci napomínal a tak zvestoval ľudu evanjelium.
 • 19Ale Heródes, tetrarcha, súc trestaný od neho pre Heródiadu, ženu Filipa, svojho brata, a pre všetky zlé skutky, ktoré páchal Heródes,
 • 20pridal ku všetkému tomu ešte aj to, že zatvoril Jána do žalára.
 • 21A stalo sa v tom, keď sa krstil všetok ľud, a keď bol pokrstený i Ježiš a modlil sa, že sa razom otvorilo nebo,
 • 22a Svätý Duch sostúpil v telesnej podobe, jako čo by holubica, na neho, a hlas zavznel z neba, ktorý hovoril: Ty si ten môj milovaný Syn, v tebe sa mi zaľúbilo.
 • 23A on, Ježiš, začínajúc kázať mal tak asi tridsať rokov, súc, ako sa myslelo, synom Jozefovým, ktorý bol Héliho,
 • 24ktorý bol Mattatov, ktorý bol Léviho, ktorý bol Melchiho, ktorý bol Jannov, ktorý bol Jozefov,
 • 25ktorý bol Mattatiášov, ktorý bol Ámosov, ktorý bol Nahúmov, ktorý bol Esliho, ktorý bol Naggeho,
 • 26ktorý bol Mahatov, ktorý bol Mattatiášov, ktorý bol Semeiho, ktorý bol Jozefov, ktorý bol Júdov,
 • 27ktorý bol Johannov, ktorý bol Résov, ktorý bol Zorobábelov, ktorý bol Salatielov, ktorý bol Nériho,
 • 28ktorý bol Melchiho, ktorý bol Addiho, ktorý bol Kosamov, ktorý bol Elmodamov, ktorý bol Érov,
 • 29ktorý bol Joseho, ktorý bol Eliezerov, ktorý bol Jorimov, ktorý bol Mattatov, ktorý bol Léviho,
 • 30Ktorý bol Simeonov, ktorý bol Júdov, ktorý bol Jozefov, ktorý bol Jonamov, ktorý bol Elijakimov,
 • 31ktorý bol Meleov, ktorý bol Menamov, ktorý bol Mattatov, ktorý bol Nátanov, ktorý bol Dávidov,
 • 32ktorý bol Jesseho, ktorý bol Obédov, ktorý bol Boazov, ktorý bol Salmonov, ktorý bol Názonov,
 • 33ktorý bol Aminadábov, ktorý bol Aramov, ktorý bol Ezromov, ktorý bol Fáresov, ktorý bol Júdov, ktorý bol Jakobov,
 • 34ktorý bol Izákov, ktorý bol Abrahámov, ktorý bol Táreho, ktorý bol Náchorov,
 • 35ktorý bol Sáruchov, ktorý bol Ragauho, ktorý bol Fálekov, ktorý bol Sáleho,
 • 36ktorý bol Kainanov, ktorý bol Arfaxadov, ktorý bol Sémov, ktorý bol Noeho, ktorý bol Lámechov,
 • 37ktorý bol Matuzalemov, ktorý bol Enochov, ktorý bol Jaredov, ktorý bol Malalehélov, ktorý bol Kainanov,
 • 38ktorý bol Enosov, ktorý bol Sétov, ktorý bol Adamov, ktorý bol Boží.