evanjelium podľa lukáša4
 • 1A Ježiš, plný Svätého Ducha, navrátil sa od Jordána a za štyridsať dní bol vodený Duchom na púšti súc pokúšaný od diabla.
 • 2A nejedol ničoho v tých dňoch, a keď sa skončily, napokon zlačnel.
 • 3A diabol mu povedal: Ak si Syn Boží, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom!
 • 4A Ježiš mu odpovedal a riekol: Je napísané, že človek nebude žiť na samom chlebe, ale na každom slove Božom.
 • 5A diabol ho vyviedol na vysoký vrch a ukázal mu všetky kráľovstvá sveta v okamihu.
 • 6A diabol mu povedal: Tebe dám všetku túto moc aj ich slávu, lebo je mne daná, a komu chcem, tomu ju dám.
 • 7Ty teda, ak sa pokloníš predo mnou, všetko bude tvoje.
 • 8A Ježiš odpovedal a riekol mu: Iď za mnou, satane, lebo je napísané: Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jemu samému budeš svätoslúžiť.
 • 9A zaviedol ho do Jeruzalema a postavil ho na vrch na krýdlo chrámu a povedal mu: Ak si Syn Boží, hoď sa odtiaľto dolu!
 • 10Lebo však je napísané, že prikáže svojim anjelom o tebe, aby ťa ostríhali
 • 11a že ťa uchopia na ruky, aby si snáď neuderil svojej nohy o kameň.
 • 12A Ježiš odpovedal a riekol mu: Je povedané: Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha!
 • 13A keď dokončil diabol všetko pokúšanie, odišiel od neho - do času.
 • 14A Ježiš sa navrátil v moci Ducha do Galilee, a rozniesol sa o ňom chýr po celej okolnej krajine.
 • 15A on učil v ich synagógach zvelebovaný súc od všetkých.
 • 16A prišiel do Nazareta, kde bol odchovaný, a vošiel podľa svojej obyčaje, v sobotný deň do synagógy a vstal, aby prečítal.
 • 17A podaná mu bola kniha proroka Izaiáša, a otvoriac knihu našiel miesto, kde bolo napísané:
 • 18Duch Pánov je nado mnou, a preto ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium, poslal ma uzdravovať skrúšených srdcom, vyhlásiť zajatcom prepustenie a slepým návrat zraku, zlomených poslať na slobodu
 • 19a vyhlásiť rok Pánov príjemný.
 • 20A zavrúc knihu oddal ju sluhovi a sadol si. A oči všetkých v synagóge boly uprené na neho.
 • 21A začal im hovoriť: Dnes sa naplnilo toto písmo vo vašich ušiach.
 • 22A všetci mu prisviedčali a divili sa ľúbezným slovám, vychádzajúcim z jeho úst, a hovorili: Či nie je toto syn Jozefov?
 • 23A povedal im: Istotne mi poviete toto podobenstvo: Lekáru, uzdrav sám seba! To, o čom sme počuli, že sa dialo v Kafarnaume, učiň aj tu vo svojej otčine.
 • 24A povedal: Ameň vám hovorím, že niktorý prorok nie je vzácny vo svojej otčine.
 • 25Ale pravdu vám hovorím, že za dní Eliášových bolo mnoho vdôv v Izraelovi, keď bolo zavrené nebo tri roky a šesť mesiacov, a keď bol prišiel veliký hlad na celú zem,
 • 26a k niktorej z nich nebol poslaný Eliáš, iba do Sidonskej Sarepty k žene vdove.
 • 27A mnoho malomocných bolo v Izraelovi za proroka Elizea, a nikto z nich nebol očistený, iba Náman Sýrsky.
 • 28A v synagóge boli všetci naplnení hnevom, keď to počuli.
 • 29A vstali a vyhnali ho von z mesta a zaviedli ho až na pokraj vrchu, na ktorom bolo postavené ich mesto, aby ho odtiaľ svrhli dolu.
 • 30Ale on prešiel stredom pomedzi nich a odišiel.
 • 31A sišiel do Kafarnauma, do galilejského mesta, a učil ich po sobotách,
 • 32a žasli nad jeho učením, lebo jeho reč bola mocná.
 • 33A bol v tej synagóge človek, ktorý mal ducha nečistého démona, a skríkol velikým hlasom:
 • 34Ach, čo máme s tebou, Ježišu Nazarénsky! Prišiel si nás zahubiť? Znám ťa, kto si - ten Svätý Boží!
 • 35A Ježiš ho pokarhal a povedal: Umĺkni a vyjdi z neho! A démon vrhnúc ho do prostredku vyšiel od neho a nič mu neuškodil.
 • 36Vtedy prišla hrôza na všetkých, a shovárali sa medzi sebou a vraveli: Jaké je to slovo, že právom a mocou rozkazuje nečistým duchom, a vychádzajú?!
 • 37A išla o ňom povesť na všetky miesta toho okolia.
 • 38Potom vstal zo synagógy a vošiel do domu Šimonovho. A Šimonovu svokru trápila veľká horúčka, a prosili ho za ňu.
 • 39A on zastal nad ňou, pohrozil horúčke, a opustila ju. A naskutku vstala a posluhovala im.
 • 40Potom pri západe slnka všetci, ktorí mali nemocných na rozličné neduhy, privádzali ich k nemu, a on vzkladajúc ruky na jedného každého z nich uzdravoval ich.
 • 41A od mnohých vychádzali aj démoni, ktorí kričali a hovorili: Ty si Kristus, ten Syn Boží! Ale karhal ich a nedal im hovoriť, lebo vedeli, že je on Kristus.
 • 42A keď bol zase deň, vyšiel odtiaľ a išiel na pusté miesto. A zástupy ho hľadaly a prišly až k nemu a zdržovaly ho, žeby neodchádzal od nich.
 • 43Ale on im povedal: Musím aj iným mestám zvestovať kráľovstvo Božie, lebo nato som poslaný.
 • 44A kázal v galilejských synagógach.