evanjelium podľa matúša1
 • 1Kniha rodu Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho.
 • 2Abrahám splodil Izáka; Izák splodil Jakoba; Jakob splodil Júdu a jeho bratov;
 • 3Júda splodil Fáresa a Záru, z Támari; Fáres splodil Ezroma; Ezrom splodil Arama;
 • 4Aram splodil Amminadába; Amminadáb splodil Názona; Názon splodil Salmona;
 • 5Salmon splodil Bóza, z Rachabi; Bóz splodil Obéda, z Ruti; Obéd splodil Jesseho;
 • 6Jesse splodil Dávida, kráľa; kráľ Dávid splodil Šalamúna z tej, ktorá bola Uriášova;
 • 7Šalamún splodil Roboáma; Roboám splodil Abiáša; Abiáš splodil Azu;
 • 8Aza splodil Jozafata; Jozafat splodil Joráma; Jorám splodil Oziáša;
 • 9Oziáš splodil Joatáma, Joatám splodil Achasa; Achas splodil Ezechiáša;
 • 10Ezechiáš splodil Manassesa; Manasses splodil Amona; Amon splodil Joziáša;
 • 11Joziáš splodil Jekoniáša a jeho bratov o čase presídlenia do Babylona.
 • 12A po presídlení do Babylona splodil Jekoniáš Salatiela; Salatiel splodil Zorobábela;
 • 13Zorobábel splodil Abiúda; Abiúd splodil Elijakima; Elijakim splodil Azora;
 • 14Azor splodil Sádocha; Sádoch splodil Achima; Achim splodil Eliúda;
 • 15Eliúd splodil Eleazára; Eleazár splodil Mattana; Mattan splodil Jakoba;
 • 16Jakob splodil Jozefa, muža Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, zvaný KRISTUS.
 • 17A tak všetkých rodov od Abraháma až po Dávida bolo rodov štrnásť a od Dávida až po presídlenie do Babylona rodov štrnásť a od presídlenia do Babylona až po Krista rodov štrnásť.
 • 18A narodenie Ježiša Krista bolo takto. Keď bola jeho matka, Mária, zasnúbená Jozefovi, prv ako sa sišli, bola najdená tehotná zo Svätého Ducha.
 • 19Ale Jozef, jej muž, súc spravedlivý a nechcúc jej urobiť potupu chcel ju tajne prepustiť.
 • 20A keď o tom premýšľal, hľa, ukázal sa mu anjel Pánov vo sne a povedal: Jozefe, synu Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo je v nej splodené, je zo Svätého Ducha;
 • 21a porodí syna a nazveš jeho meno JEŽIŠ, lebo on zachráni svoj ľud od ich hriechov.
 • 22A to všetko sa stalo nato, aby sa naplnilo to, čo bolo povedané od Pána skrze proroka, ktorý povedal:
 • 23Hľa, panna počne a porodí syna, a nazovú jeho meno Immanuel, čo je preložené: S nami Boh.
 • 24A Jozef prebudiac sa zo spánku učinil, ako mu nariadil anjel Pánov, a prijal svoju manželku.
 • 25Ale jej nepoznal, dokiaľ neporodila svojho prvorodeného syna a nazval jeho meno Ježiš.