evanjelium podľa lukáša1
 • 1Keďže sa už mnohí podujali po poriadku sostaviť rozpravu o veciach, ktoré sa udialy u nás,
 • 2ako nám to podali tí, ktorí boli od prvopočiatku očitými svedkami a služobníkmi slova,
 • 3videlo sa dobrým aj mne, ktorý som odhora všetko dôkladne sledoval, napísať ti to zaradom, výborný Teofile,
 • 4aby si náležite poznal istotu vecí, ktorým ťa učili.
 • 5Za dní Heródesa kráľa nad Judskom, bol nejaký kňaz, menom Zachariáš, z triedy Abiášovej, a jeho manželka bola z dcér Áronových, ktorej bolo meno Alžbeta.
 • 6Obidvaja boli spravedliví pred Bohom chodiac vo všetkých prikázaniach a ustanoveniach Pánových bezúhonní.
 • 7A nemali dieťaťa, pretože Alžbeta bola neplodná, a boli už obidvaja pokročilí vo svojich dňoch.
 • 8A stalo sa, keď konal kňazskú službu v poriadku svojej triedy pred Bohom,
 • 9že podľa obyčaje kňazského úradu dostal losom, aby kadil, vojdúc do chrámu Pánovho.
 • 10A všetko množstvo ľudu modlilo sa vonku v hodinu kadenia.
 • 11A ukázal sa mu anjel Pánov stojac po pravej strane oltára na kadenie.
 • 12A keď ho uvidel Zachariáš zľakol sa, a bázeň pripadla na neho.
 • 13Ale anjel mu povedal: Neboj sa, Zachariášu lebo tvoja prosba je vyslyšaná, a tvoja manželka, Alžbeta, ti porodí syna, a nazovieš jeho meno Ján.
 • 14A budeš mať radosť a plesanie, a mnohí sa budú radovať jeho narodeniu;
 • 15lebo bude veľký pred Pánom a vína ani nijakého nápoja opojného nebude nikdy piť a Svätým Duchom bude naplnený ešte od života svojej matky.
 • 16A mnohých zo synov Izraelových obráti k Pánovi, ich Bohu.
 • 17A on sám pojde pred ním v duchu a v moci Eliášovej obrátiť srdcia otcov na deti a neposlušných k rozumnosti spravedlivých, aby prihotovil Pánovi pripravený ľud.
 • 18A Zachariáš povedal anjelovi: Po čom to poznám? Lebo ja som už starý, aj moja manželka je pokročilá vo svojich dňoch.
 • 19Vtedy odpovedal anjel a riekol mu: Ja som Gabriel, ktorý stojím pred Bohom, a som poslaný na to, aby som hovoril s tebou a zvestoval ti tieto radostné veci.
 • 20Nuž hľa, budeš mlčať, nemý, a nebudeš môcť prehovoriť až do toho dňa, keď sa to všetko stane, pretože si neuveril mojim slovám, ktoré sa naplnia svojím časom.
 • 21A ľud očakával Zachariáša a divil sa, keď predlieval v chráme.
 • 22A keď vyšiel, nemohol k nim prehovoriť, a poznali, že videl videnie v chráme, lebo im dával náveštie a zostal nemý.
 • 23A stalo sa, keď sa vyplnily dni jeho bohoslužby, že odišiel do svojho domu.
 • 24A po tých dňoch počala Alžbeta, jeho manželka, a kryla sa päť mesiacov
 • 25a hovorila: Takto mi učinil Pán vo dňoch, v ktorých pohliadol na mňa, aby odňal moje pohanenie medzi ľuďmi.
 • 26Potom v šiestom mesiaci bol poslaný anjel Gabriel od Boha do galilejského mesta, ktorému je meno Nazaret,
 • 27k panne, zasnúbenej mužovi, ktorému bolo meno Jozef, z domu Dávidovho, a meno panny bolo Mária.
 • 28A keď vošiel ku nej anjel, povedal: Raduj sa, obdarená milosťou! Pán s tebou, ty požehnaná medzi ženami!
 • 29A ona vidiac ho zľakla sa nad jeho rečou a rozmýšľala, jaký to má byť pozdrav.
 • 30Ale anjel jej povedal: Neboj sa Mária, lebo si našla milosť u Boha
 • 31a hľa, počneš v živote a porodíš syna a nazovieš jeho meno Ježiš.
 • 32Ten bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. A Pán Boh mu dá trón Dávida, jeho otca,
 • 33a bude kraľovať nad domom Jakobovým až na veky, a jeho kráľovstvu nebude konca.
 • 34A Mária povedala anjelovi: Jako sa to stane, keď neznám muža?
 • 35A anjel odpovedal a riekol jej: Svätý Duch prijde na teba, a moc Najvyššieho ti zatôni, a preto aj to splodené sväté bude sa volať Syn Boží.
 • 36A hľa, Alžbeta, tvoja pokrevná, aj ona počala syna vo svojej starobe, a toto jej je už šiesty mesiac, tej, ktorú volajú neplodnou,
 • 37lebo u Boha nebude nemožným niktoré slovo.
 • 38Vtedy povedala Mária: Hľa, som dievka Pánova; nech sa mi tedy stane podľa tvojho slova. A anjel odišiel od nej.
 • 39A v tých dňoch vstala Mária a ponáhľajúc sa išla na vrchy, do mesta Júdovho.
 • 40A vošla do domu Zachariášovho a pozdravila Alžbetu.
 • 41A stalo sa, keď počula Alžbeta pozdrav Máriin, že poskočilo nemluvňa v jej živote, a Alžbeta bola razom naplnená Svätým Duchom
 • 42a zvolala veľkým hlasom a riekla: Požehnaná ty medzi ženami a požehnaný plod tvojho života!
 • 43Odkiaľ mi to, aby prišla ku mne matka môjho Pána?!
 • 44Lebo hľa, jako zavznel hlas tvojho pozdravu v moje uši, s plesotom poskočilo nemluvňa v mojom živote,
 • 45a blahoslavená tá, ktorá uverila, lebo sa naplní to, čo jej bolo hovorené od Pána.
 • 46A Mária riekla: Moja duša zvelebuje Pána,
 • 47a môj duch plesá nad Bohom, mojím Spasiteľom
 • 48pretože pohliadol na poníženie svojej dievky. Lebo hľa, odteraz ma budú blahoslaviť všetky pokolenia,
 • 49pretože mi učinil veľké veci ten Mocný, a sväté je jeho meno,
 • 50a jeho milosrdenstvo do pokolení a pokolení tým, ktorí sa ho boja.
 • 51Dokázal silu svojím ramenom, rozptýlil pyšných mysľou ich srdca,
 • 52svrhnul mocnárov s trónov a povýšil ponížených,
 • 53lačných naplnil dobrými vecami a bohatých poslal preč prázdnych.
 • 54Zaujal sa Izraela, svojho služobníka, aby sa rozpamätal na svoje milosrdenstvo,
 • 55tak ako hovoril našim otcom, na milosrdenstvo, sľúbené Abrahámovi a jeho semenu na večnosť.
 • 56A Mária zostala s ňou asi tri mesiace a potom sa navrátila do svojho domu.
 • 57A Alžbete sa naplnil čas, aby porodila, i porodila syna.
 • 58A počuli okolní súsedia i jej príbuzní, že jej učinil Pán svoje veľké milosrdenstvo, a radovali sa s ňou.
 • 59Potom stalo sa ôsmeho dňa, že prišli obrezať dieťatko a volali ho po mene jeho otca Zachariášom.
 • 60Ale jeho matka odpovedala a riekla: Nie, ale sa bude volať Ján.
 • 61A povedali jej: Veď nie je nikoho z tvojho príbuzenstva, kto by sa volal tým menom!
 • 62A dávali náveštie jeho otcovi, jako by asi chcel, aby sa volal.
 • 63A on si vypýtal tabuľku a napísal: Ján je jeho meno. A všetci sa divili.
 • 64A naskutku sa otvorily jeho ústa i jeho jazyk, a hovoril dobrorečiac Bohu.
 • 65Vtedy prišla bázeň na všetkých, ktorí bývali okolo nich, a po celom tom vrchovatom kraji judskom hovorilo sa o všetkých týchto veciach.
 • 66A všetci, ktorí to počuli, složili to vo svojom srdci a hovorili: Čo to len bude z toho dieťaťa! A ruka Pánova bola s ním.
 • 67A Zachariáš, jeho otec, bol razom naplnený Svätým Duchom a prorokoval:
 • 68Požehnaný Pán Boh Izraelov, že navštívil a učinil vykúpenie svojmu ľudu
 • 69a vyzdvihol nám roh spasenia v dome Dávida, svojho služobníka, -
 • 70jako hovoril skrze ústa svojich svätých od veku prorokov -
 • 71spasenie z moci našich nepriateľov a z ruky všetkých tých, ktorí nás nenávidia,
 • 72aby učinil milosrdenstvo našim otcom a rozpamätal sa na svoju svätú smluvu,
 • 73na prísahu, ktorú prisahal Abrahámovi, nášmu otcovi, že nám dá,
 • 74aby sme vytrhnutí súc z ruky svojich nepriateľov slúžili jemu bez strachu
 • 75v svätosti a v spravedlivosti pred ním po všetky dni svojho života.
 • 76A ty, dieťatko, budeš sa volať prorokom Najvyššieho, lebo pojdeš pred tvárou Pánovou prihotoviť jeho cesty,
 • 77dať jeho ľudu známosť spasenia, záležajúceho v odpustení ich hriechov
 • 78pre vnútornosti milosrdenstva nášho Boha, ktorými nás navštívil východ z výsosti,
 • 79aby sa ukázal tým, ktorí sedia vo tme a v tôni smrti, aby upravil naše nohy na cestu pokoja.
 • 80A dieťatko rástlo a silnelo duchom a bolo na pustinách až do dňa svojho ukázania sa Izraelovi.