kniha proroka zachariáša6
 • 1A zase som pozdvihol svoje oči a videl som a hľa, štyri vozy vychádzaly zpomedzi dvoch vrchov, a vrchy boly vrchy z medi.
 • 2V prvom voze boly červené kone; v druhom voze boly vrané kone;
 • 3v treťom voze boly biele kone a v štvrtom voze boly strakaté kone silné.
 • 4A odpovedal som a riekol anjelovi, ktorý hovoril so mnou: Čo sú tieto veci, môj pane?
 • 5A anjel odpovedal a riekol mi: Toto sú štyri nebeské vetry, ktoré vychádzajú, keď sa boly postavily pred Pánom celej zeme.
 • 6V ktorom sú vrané kone, tie idú von do zeme severa, biele vyšly za nimi, a strakaté vyšly do zeme na juhu,
 • 7a tie silné vyšly a hľadaly možnosť ísť, aby chodily sem a ta po zemi. A riekol: Iďte a choďte sem a ta po zemi. A tak chodily sem a ta po zemi.
 • 8A skríknuc zavolal na mňa, hovoril so mnou a riekol: Vidz tie, ktoré vyšly a idú ta do zeme severa, upokoja môjho ducha v zemi severa.
 • 9A stalo sa slovo Hospodinovo ku mne povediac:
 • 10Vezmi od presídlených zajatých, od Cheldaja, od Tobiáša a od Jedaiáša, a prijdeš ty toho istého dňa a vojdeš do domu Joziáša, syna Sofoniášovho, kam prišli z Babylona,
 • 11a vezmeš striebro a zlato a spravíš koruny a položíš na hlavu Jozuu, syna Jehocadákovho, najväčšieho kňaza,
 • 12a povieš mu: Takto hovorí Hospodin Zástupov: Hľa, muž, ktorého meno bude Cemach, a ktorý vyrastie zo svojho miesta, vystaví chrám Hospodinov.
 • 13On vystaví chrám Hospodinov a on ponesie veličenstvo a sadne a bude panovať na svojom tróne a bude kňazom na svojom tróne, a rada pokoja bude medzi nimi obidvoma.
 • 14A koruny budú Chelemovi, Tobiášovi a Jedaiášovi a Chénovi, synovi Sofoniášovmu, na pamiatku v chráme Hospodinovom.
 • 15A ďalekí prijdú a budú staväť na chráme Hospodinovom, a tak zviete, že Hospodin Zástupov ma poslal k vám. A stane sa, ak naozaj budete poslúchať na hlas Hospodina, svojho Boha.