kniha proroka zachariáša7
 • 1A bolo štvrtého roku kráľa Dária, že sa stalo slovo Hospodinovo k Zachariášovi štvrtého dňa, deviateho mesiaca, mesiaca kisleva.
 • 2Vtedy poslal Bét-el Šarecera a Regem-melecha i svojich mužov modliť sa pred tvárou Hospodinovou a upokojiť ju
 • 3a aby povedali kňazom, ktorí boli pre dom Hospodina Zástupov, a prorokom: Či mám plakať piateho mesiaca zdržujúc sa nazarejsky, jako som činil toto už toľko rokov?
 • 4A stalo sa slovo Hospodina Zástupov ku mne povediac:
 • 5Povedz všetkému ľudu zeme i kňazom a vrav: Keď ste sa postievali a smútili ste piateho a siedmeho mesiaca, a to už sedemdesiat rokov, či ste sa to azda mne postili?
 • 6Alebo keď jete a keď pijete, či to nejete vy a nepijete vy?
 • 7Či tu nejde o slová, ktoré hlásal Hospodin skrze drievnych prorokov, keď ešte bol Jeruzalem obývaný a mal pokoj i jeho mestá vôkol neho, a keď tak býval i juh i rovina?
 • 8A stalo sa slovo Hospodinovo k Zachariášovi povediac:
 • 9Takto hovorí Hospodin Zástupov: Súďte súd podľa pravdy a majte milosrdenstvo a zľutovanie; to čiňte každý so svojím bratom.
 • 10A neutiskujte vdovy a siroty, pohostína a chudobného a nemyslite nikto zlého na svojho brata vo svojom srdci.
 • 11Avšak nechceli pozorovať ušami, ale dali spurné plece a obťažili svoje uši, aby nepočuli;
 • 12urobili svoje srdce jako hrot diamantu, aby nepočuli zákona ani slov, ktoré posielal Hospodin Zástupov svojím Duchom skrze drievnych prorokov, a preto povstal veľký hnev, vyšlý od Hospodina Zástupov.
 • 13A stalo sa, že jako keď on volal, a oni nepočuli, tak potom, oni volali, ale som nepočul, hovorí Hospodin Zástupov.
 • 14A rozptýlil som ich víchricou na všetky národy, ktorých neznali, a zem spustla po nich, takže nebolo toho, kto by bol prešiel cez ňu alebo sa vrátil, a tak obrátili rozkošnú a žiadúcnu zem na púšť.