kniha proroka zachariáša1
 • 1Ôsmeho mesiaca, druhého roku Dária stalo sa slovo Hospodinovo k Zachariášovi, synovi Berechiáša, syna Iddovho, prorokovi, povediac:
 • 2Hospodin sa bol veľmi rozhneval na vašich otcov.
 • 3Ale povieš im: Takto hovorí Hospodin Zástupov: Navráťte sa ku mne, hovorí Hospodin Zástupov, a navrátim sa k vám, hovorí Hospodin Zástupov.
 • 4Nebuďte jako vaši otcovia, na ktorých volávali drievni proroci a vraveli: Takto hovorí Hospodin Zástupov: Nože sa navráťte od svojich zlých ciest a od svojich zlých skutkov, ale neposlúchli ani nepozorovali ušami na mňa, hovorí Hospodin.
 • 5Vaši otcovia, kde sú? A proroci, či azda budú žiť na veky?
 • 6Ale moje slová a moje ustanovenia, ktoré som prikázal svojim služobníkom prorokom, či nestihly vašich otcov? Takže sa obrátili a riekli: Jako nám zamýšľal učiniť Hospodin Zástupov, podľa našich ciest a podľa našich skutkov, tak učinil s nami.
 • 7Dvadsiateho a štvrtého dňa, jedenásteho mesiaca (to je mesiac Šebát), druhého roku Dária stalo sa slovo Hospodinovo k Zachariášovi, synovi Berechiáša, syna Iddovho, prorokovi, takto:
 • 8Videl som vnoci a hľa, nejaký muž sedel na červenom koni a stál medzi myrtami, ktoré sú v doline, a za ním červené kone, strakaté a biele.
 • 9A povedal som: Čo a kto sú títo, pane? A anjel, ktorý hovoril so mnou, mi riekol: Ja ti ukážem, čo a kto sú títo.
 • 10A muž, ktorý stál medzi myrtami, odpovedal a riekol: Toto sú tí, ktorých poslal Hospodin pochodiť zem.
 • 11A odpovedali anjelovi Hospodinovmu, ktorý stál medzi myrtami, a riekli: Pochodili sme zem, a hľa, celá zem býva a je na pokoji.
 • 12Na to odpovedal anjel Hospodinov a riekol: Hospodine Zástupov, až dokedy sa ty nezľutuješ na Jeruzalemom a nad mestami Júdovými, na ktoré si sa hneval toto už sedemdesiat rokov?
 • 13A Hospodin odpovedal anjelovi, ktorý hovoril so mnou, dobré slová, potešiteľné slová.
 • 14Vtedy mi odpovedal anjel, ktorý hovoril so mnou: Volaj a povedz: Takto hovorí Hospodin Zástupov: Žiarlim za Jeruzalem a za Sion veľkou žiarlivosťou
 • 15a hnevám sa veľmi na tie národy, ktoré majú taký pokoj, pretože ja som sa hneval len trochu málo, a oni pomáhali k zlému.
 • 16Preto takto hovorí Hospodin: Navrátim sa do Jeruzalema v zľutovaní; môj dom bude vystavený v ňom, hovorí Hospodin Zástupov, a merná šnúra bude roztiahnutá na Jeruzalem.
 • 17Volaj ešte a povedz: Takto hovorí Hospodin Zástupov: Ešte sa rozpŕchnu moje mestá pre hojnosť dobrého, a ešte poteší Hospodin Sion a ešte si vyvolí Jeruzalem.
 • 18Vtedy pozdvihnúc svoje oči videl som a hľa, štyri rohy.
 • 19A povedal som anjelovi, ktorý hovoril so mnou: Čo sú to jaké rohy? A riekol mi: To sú rohy, ktoré rozohnaly Júdu, Izraela a Jeruzalem.
 • 20Potom mi ukázal Hospodin štyroch kováčov.
 • 21A povedal som: Čo idú títo robiť? A riekol: Toto sú rohy, ktoré rozohnaly Júdu, takže nikto nepozdvihol svojej hlavy, a títo prišli, aby ich prestrašili, aby srazili rohy národov, ktoré pozdvihly roh proti zemi Júdovej, aby ju rozohnaly.