Piatok po 5. pôstnej nedeli

Kniha proroka Jeremiáša – Jer 20, 10-13 Jeremiáš povedal: „Počul som potupy mnohých: Hrôza zo všetkých strán! ‚Udajte ho! A udáme ho.‘ Aj tí, čo žili so mnou v priateľstve, striehnu na môj pád: ‚Hádam sa dá oklamať, zmocníme sa ho a vypomstíme sa na ňom.‘ Ale Pán je so...

pokračovať v čítaní

Štvrtok po 5. pôstnej nedeli

Kniha Genezis – Gn 17, 3-9 Abram padol na tvár a Boh mu povedal: „Hľa, moja zmluva s tebou. Budeš otcom mnohých národov a už sa nebudeš volať Abram; budeš sa volať Abrahám, lebo ťa urobím otcom mnohých národov. Dám sa ti rozrásť prenáramne, urobím z teba národy, aj králi...

pokračovať v čítaní

Streda po 5. pôstnej nedeli

Kniha proroka Daniela – Dan 3, 14-20. 91-92. 95 Kráľ Nabuchodonozor povedal: „Je to pravda, Sidrach, Mizach a Abdenago, že neuctievate mojich bohov a neklaniate sa zlatej soche, ktorú som postavil? Ste ochotní teraz, hneď ako počujete zvuk trúby, píšťaly, citary, sambuky, harfy, symfónie a iných hudobných nástrojov, padnúť na...

pokračovať v čítaní

Utorok po 5. pôstnej nedeli

Kniha Numeri – Nm 21, 4-9 Izraeliti tiahli od vrchu Hor po ceste, ktorá vedie k Červenému moru, aby obišli krajinu Edomčanov. Ľud začal chabnúť na ceste. Reptal proti Bohu i Mojžišovi: „Prečo ste nás vyviedli z Egypta? Aby sme umreli na púšti? Niet chleba, niet vody! A tento biedny...

pokračovať v čítaní

Pondelok po 5. pôstnej nedeli

Kniha proroka Daniela – Dan 13, 1-9. 15-17. 19-30. 33-62 V Babylone býval muž, menom Joakim. Za manželku si vzal veľmi peknú a bohabojnú Helkiášovu dcéru Zuzanu. Jej rodičia boli spravodliví a svoju dcéru vychovávali podľa Mojžišovho zákona. Joakim bol veľmi bohatý a pri dome mal ovocnú záhradu. A pretože...

pokračovať v čítaní

5. pôstna nedeľa

Kniha proroka Ezechiela – Ez 37, 12b-14 „Toto hovorí Pán, Boh: Ľud môj, ja otvorím vaše hroby, vyvediem vás z vašich hrobov a vovediem vás do krajiny Izraela. A spoznáte, že ja som Pán, keď otvorím vaše hroby a vyvediem vás z vašich hrobov, ľud môj. Vložím do vás svojho...

pokračovať v čítaní

Zvestovanie Pána

Kniha proroka Izaiáša – Iz 7, 10-14; 8, 10c Pán prehovoril k Achazovi: „Žiadaj znamenie od Pána, svojho Boha. Žiadaj ho, či v hĺbkach podsvetia, alebo hore na výsostiach.“ Achaz však povedal: „Nebudem žiadať, nebudem pokúšať Pána.“ A Izaiáš riekol: „Počúvajte teda, Dávidov dom. Nestačí, že obťažujete ľudí, ešte aj...

pokračovať v čítaní

Piatok po 4. pôstnej nedeli

Kniha Múdrosti – Múd 2, 1a. 12-22 Bezbožní hovoria vo svojom zvrátenom zmýšľaní: „Číhajme na spravodlivého, lebo nám je na ťarchu. Stavia sa proti nášmu správaniu, vyčíta nám prestupovanie zákona, žaluje, že sme zradili svoju výchovu. Chvastá sa, že pozná Boha, a Božím synom sa nazýva. Obžalúva naše zmýšľanie, už...

pokračovať v čítaní

Štvrtok po 4. pôstnej nedeli

Kniha Exodus – Ex 32, 7-14 Pán povedal Mojžišovi: „Choď, zostúp, lebo tvoj ľud, ktorý si vyviedol z egyptskej krajiny, sa skazil. Veľmi rýchlo odbočili z cesty, ktorú som im určil. Urobili si z kovu teľa a klaňali sa mu, priniesli mu obetu a povedali: ‚Toto sú tvoji bohovia, Izrael,...

pokračovať v čítaní

Streda po 4. pôstnej nedeli

Kniha proroka Izaiáša – Iz 49, 8-15 Toto hovorí Pán: „V milostivom čase ťa vyslyším a v deň spásy ti pomôžem, ochránim ťa a zmluvou ľudu ťa urobím, aby si pozdvihol krajinu a rozdelil spustošené dedičstvo, aby si väzňom povedal: ‚Vyjdite!‘ a tým, čo sú vo tme: ‚Zjavte sa!‘ Budú...

pokračovať v čítaní