Štvrtok po 2. veľkonočnej nedeli

Skutky apoštolov – Sk 5, 27-33 Keď sluhovia priviedli apoštolov, postavili ich pred veľradu a veľkňaz sa ich opýtal: „Nezakázali sme vám prísne učiť v tom mene?! A vy ste naplnili Jeruzalem svojím učením a chcete na nás uvaliť krv toho človeka.“ Peter a apoštoli odpovedali: „Boha treba viac poslúchať...

pokračovať v čítaní

Streda po 2. veľkonočnej nedeli

Skutky apoštolov – Sk 5, 17-26 Vystúpil veľkňaz a všetci, čo boli s ním – teda sekta saducejov –, a plní žiarlivosti položili na apoštolov ruky a vrhli ich do mestského väzenia. Ale Pánov anjel otvoril v noci dvere väzenia, vyviedol ich a povedal: „Choďte, staňte si v chráme a...

pokračovať v čítaní

Utorok po 2. veľkonočnej nedeli

Skutky apoštolov – Sk 4, 32-37 Množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu. A nik z nich nehovoril, že niečo z toho, čo mal, je jeho, ale všetko mali spoločné. Apoštoli veľkou silou vydávali svedectvo o zmŕtvychvstaní Pána Ježiša a na všetkých spočívala veľká milosť, veď medzi nimi nebolo...

pokračovať v čítaní

Pondelok po 2. veľkonočnej nedeli

Skutky apoštolov – Sk 4, 23-31 Keď Petra a Jána prepustili, išli k svojim a rozpovedali, čo im hovorili veľkňazi a starší. Keď ich vypočuli, jednomyseľne pozdvihli hlas k Bohu a hovorili: „Pane, ty si stvoril nebo a zem i more a všetko, čo je v nich. Ty si skrze...

pokračovať v čítaní

2. Veľkonočná nedeľa – Nedeľa Božieho milosrdenstva

Skutky apoštolov – Sk 2, 42-47 Pokrstení sa vytrvalo zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách. Všetkých sa zmocňovala bázeň; prostredníctvom apoštolov sa dialo množstvo divov a znamení. Všetci, čo uverili, boli pospolu a všetko mali spoločné. Predávali pozemky a majetky a rozdeľovali...

pokračovať v čítaní

Sobota vo Veľkonočnej oktáve

Skutky apoštolov – Sk 4, 13-21 Keď veľkňazi, starší a zákonníci videli Petrovu a Jánovu odvahu a zbadali, že sú to ľudia neučení a prostí, veľmi sa čudovali; spoznali ich, že boli s Ježišom. A keď videli, že uzdravený človek stojí s nimi, nemohli nič namietať. Preto im rozkázali, aby...

pokračovať v čítaní

Piatok vo Veľkonočnej oktáve

Skutky apoštolov – Sk 4, 1-12 Kým Peter a Ján po uzdravení chromého hovorili k ľudu, prepadli ich kňazi, veliteľ chrámovej stráže a saduceji a zazlievali im, že učia ľud a ohlasujú zmŕtvychvstanie v Ježišovi. Položili na nich ruky a do rána ich dali do väzenia, lebo už bol večer....

pokračovať v čítaní

Štvrtok vo Veľkonočnej oktáve

Skutky apoštolov – Sk 3, 11-26 Keďže sa uzdravený chromý pridŕžal Petra a Jána, zbehol sa k nim do stĺporadia, ktoré sa volá Šalamúnovým, všetok užasnutý ľud. Keď to Peter videl, prehovoril k ľudu: „Mužovia, Izraeliti, čo sa tomu divíte a prečo hľadíte na nás, akoby sme boli vlastnou mocou...

pokračovať v čítaní

Streda vo Veľkonočnej oktáve

Skutky apoštolov – Sk 3, 1-10 Peter a Ján vystupovali o tretej hodine do chrámu na popoludňajšiu modlitbu. Práve prinášali istého muža, ktorý bol od narodenia chromý. Denne ho kládli k chrámovej bráne, ktorá sa volá Krásna, aby si pýtal almužnu od tých, čo vchádzali do chrámu. Keď videl vchádzať...

pokračovať v čítaní

Utorok vo Veľkonočnej oktáve

Skutky apoštolov – Sk 2, 36-41 V deň Turíc povedal Peter Židom: „Nech teda s istotou vie celý dom Izraela, že toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali, Boh urobil aj Pánom aj Mesiášom.“ Keď to počuli, bolesť im prenikla srdce a povedali Petrovi a ostatným apoštolom: „Čo máme robiť bratia?“...

pokračovať v čítaní