Deviatnik

Božie Milosrdenstvo, sv. Júda Tadeáš, Božské srdce Ježišovo, sv. Jozef

Ruženec

Radostný, Bolestný, Slávnostný, Ruženec Svetla, Ruženec Božieho milosrdenstva

Litánie

Litánie k Duchu Svätému, k Božskému Srdcu Ježišovmu, k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

Krížová cesta

Božieho milosrdenstva, Krížová cesta detí, Na Veľký Piatok, Modlitba za rodiny

 • sep2021

  Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som svetlo sveta, hovorí Pán; kto mňa nasleduje, bude mať svetlo života. Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša Keď im ženícha vezmú, potom sa budú postiť Farizeji a zákonníci povedali Ježišovi: „Jánovi učeníci sa často postia a modlia, aj učeníci farizejov, a tvoji jedia a pijú.“ Ježiš im povedal: „Vari…

 • apr2020

  Evanjelium podľa Matúša − Mt 11, 25-30 Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva. Skryl si tieto veci pred múdrymi a zjavil si ich maličkým V tom čase Ježiš povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto…

 • 3. veľkonočná nedeľa

  26. apríla 2020

  Evanjelium podľa Lukáša − Lk 24, 13-35 Aleluja, aleluja, aleluja. Pane Ježišu, otvor nám Písma; daj, nech naše srdce horí, keď k nám hovoríš. Spoznali ho pri lámaní chleba V ten deň išli dvaja z Ježišových učeníkov do dediny zvanej Emauzy, ktorá bola od Jeruzalema vzdialená šesťdesiat stadií, a zhovárali…

 • Evanjelium podľa Marka − Mk 16, 15-20 Aleluja, aleluja, aleluja. My ohlasujeme ukrižovaného Krista – Božiu moc a Božiu múdrosť. Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium Ježiš sa zjavil Jedenástim a povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude…

 • Evanjelium podľa Jána − Jn 3, 16-21 Aleluja, aleluja, aleluja. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna; každý, kto v neho verí, má večný život. Boh poslal Syna, aby sa skrze neho svet spasil Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v…

 • Evanjelium podľa Jána − Jn 3, 7b-15 Aleluja, aleluja, aleluja. Syn človeka musí byť vyzdvihnutý, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život. Nik nevystúpil do neba, iba ten, čo zostúpil z neba, Syn človeka Ježiš povedal Nikodémovi: „Musíte sa znova narodiť. Vietor veje, kam chce; počuješ jeho šum,…

 • Evanjelium podľa Jána − Jn 3, 1-8 Aleluja, aleluja, aleluja. Ak ste s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha! Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva Medzi farizejmi bol človek menom Nikodém, popredný muž u…

 • Evanjelium podľa Jána − Jn 20, 19-31 Aleluja, aleluja, aleluja. Tomáš, uveril si, pretože si ma videl, hovorí Pán; blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili. O osem dní prišiel Ježiš Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel…

 • Evanjelium podľa Marka − Mk 16, 9-15 Aleluja, aleluja, aleluja. Toto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho. Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium Keď ráno v prvý deň týždňa vstal Ježiš z mŕtvych, zjavil sa najprv Márii Magdaléne, z ktorej kedysi vyhnal sedem zlých…

 • Evanjelium podľa Jána − Jn 21, 1-14 Aleluja, aleluja, aleluja. Toto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho. Ježiš pristúpil, vzal chlieb a dával im; podobne aj rybu Ježiš sa znova zjavil učeníkom pri Tiberiadskom mori. A zjavil sa takto: Boli spolu Šimon Peter, Tomáš nazývaný…