Deviatnik

Božie Milosrdenstvo, sv. Júda Tadeáš, Božské srdce Ježišovo, sv. Jozef

Ruženec

Radostný, Bolestný, Slávnostný, Ruženec Svetla, Ruženec Božieho milosrdenstva

Litánie

Litánie k Duchu Svätému, k Božskému Srdcu Ježišovmu, k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

Krížová cesta

Božieho milosrdenstva, Krížová cesta detí, Na Veľký Piatok, Modlitba za rodiny

 • mar2023

  Druhá kniha Samuelova – 2 Sam 7, 4-5a. 12-14a. 16 Nátanovi zaznelo Pánovo slovo: „Choď a povedz môjmu služobníkovi Dávidovi: Toto hovorí Pán: Až sa tvoje dni dovŕšia, a ty sa uložíš na odpočinok k svojim otcom, ustanovím po tebe potomka, ktorý bude pochádzať z tvojich útrob, a upevním jeho…

 • 4. pôstna nedeľa

  19. marca 2023

  Prvá kniha Samuelova – 1 Sam 16, 1b. 6-7. 10-13a Pán povedal Samuelovi: „Naplň si roh olejom a choď! Posielam ťa do Betlehema k Izaimu, lebo spomedzi jeho synov som si vyhliadol kráľa.“ Keď Samuel prišiel k Izaimu a videl Eliaba, povedal si: „Toto je iste Pánov pomazaný.“ Ale Pán…

 • Kniha proroka Ozeáša – Oz 6, 1-6 „Poďte, vráťme sa k Pánovi, lebo on nás poranil a on nás uzdraví, on nás udrel, on nás aj ošetrí. Po dvoch dňoch nás oživí, na tretí deň nám pomôže vstať a budeme žiť pred jeho tvárou. Poznávajme, usilujme sa poznať Pána: jeho…

 • Kniha proroka Ozeáša – Oz 14, 2-10 Toto hovorí Pán: „Vráť sa, Izrael, k Pánovi, svojmu Bohu, lebo si uviazol vo svojej neprávosti. Pripravte si slová, vráťte sa k Pánovi a povedzte mu: ‚Odpusť všetku vinu, prijmi, čo je dobré, chceme splácať plodom svojich perí. Asýrsko nás nezachráni; už nevysadneme…

 • Kniha proroka Jeremiáša – Jer 7, 23-28 Pán hovorí: „Dal som svojmu ľudu toto prikázanie: Počúvajte môj hlas a budem vaším Bohom a vy budete mojím ľudom. Kráčajte vždy po ceste, po ktorej som vám prikázal ísť, aby vám dobre bolo. Ale nepočúvali a nenaklonili si ucho, lež odišli za…

 • Kniha Deuteronómium – Dt 4, 1. 5-9 Mojžiš povedal ľudu: „A teraz, Izrael, počúvaj prikázania a ustanovenia, ktoré vás učím, a zachovávajte ich, aby ste žili a vošli do krajiny, ktorú vám chce dať Pán, Boh vašich otcov, do vlastníctva. Hľa, učil som vás príkazy a ustanovenia, ako mi nariadil…

 • Kniha proroka Daniela – Dan 3, 25. 34-43 Azariáš stál uprostred ohňa, otvoril ústa a modlil sa: „Pre tvoje meno, prosím, neodvrhni nás navždy a nezrušuj svoju zmluvu. Ani nám neodriekni svoje milosrdenstvo pre Abraháma, tvojho miláčika, pre Izáka, tvojho sluhu, a pre Izraela, tvojho svätého; veď si im prisľúbil,…

 • Druhá kniha kráľov – 2 Kr 5, 1-15a Náman, vojenský veliteľ sýrskeho kráľa, bol význačný muž a jeho pán si ho vážil, lebo pomocou neho dal Pán Sýrii víťazstvo. Ale tento udatný muž bol malomocný. Zo Sýrie raz vyrazil oddiel jazdcov a z izraelskej krajiny odvliekli do zajatia dievčatko, ktoré…

 • 3. pôstna nedeľa

  12. marca 2023

  Kniha Exodus – Ex 17, 3-7 Nebolo vody a smädný ľud reptal proti Mojžišovi: „Načo si nás len vyviedol z Egypta? Aby si nás, naše deti a náš dobytok umoril smädom?“ Mojžiš volal k Pánovi: „Čo si počnem s týmto ľudom? Málo chýba a ukameňuje ma.“ Pán povedal Mojžišovi: „Kráčaj…

 • sep2021

  leluja, aleluja, aleluja.Ja som cesta, pravda a život, hovorí Pán; nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa. Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša Prečo robíte, čo v sobotu neslobodno? V istú sobotu išiel Ježiš cez obilné pole. Jeho učeníci trhali klasy, mrvili ich rukami a jedli. Tu niektorí farizeji povedali: „Prečo robíte, čo…