Deviatnik k Matke ustavičnej pomoci

"Panna Mária, Matka ustavičnej pomoci – ikona lásky."

Modlitbová nástenka

Priestor pre vaše prosby a modlitby o ktoré sa chcete podeliť s ostatnými.

1 2

Deviatnik

Božie Milosrdenstvo, sv. Júda Tadeáš, Božské srdce Ježišovo, sv. Jozef

Ruženec

Radostný, Bolestný, Slávnostný, Ruženec Svetla, Ruženec Božieho milosrdenstva

Litánie

Litánie k Duchu Svätému, k Božskému Srdcu Ježišovmu, k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

Krížová cesta

Božieho milosrdenstva, Krížová cesta detí, Na Veľký Piatok, Modlitba za rodiny


Novinky

Liturgické čítanie – 22. december 2016 – Štvrtok po 4. adventnej nedeli

 

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 1, 46-56

Aleluja, aleluja, aleluja.
Kráľ národov a uholný kameň Cirkvi; príď a spas človeka, ktorého si utvoril zo zeme.

Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný

Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.
Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno.
Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.“
Mária zostala pri Alžbete asi tri mesiace a potom sa vrátila domov.Liturgické čítanie – 16. december 2016 – Piatok po 3. adventnej nedeli

 

Evanjelium podľa Jána − Jn 5, 33-36

Aleluja, aleluja, aleluja.
Príď, Pane, navštív nás v pokoji, aby sme sa radovali z celého srdca pred tebou.

Ján je lampa, ktorá horí a svieti

Ježiš povedal Židom: „Vy ste poslali k Jánovi a on vydal svedectvo pravde. Lenže ja neprijímam svedectvo od človeka, ale toto hovorím preto, aby ste vy boli spasení. On bol lampa, ktorá horí a svieti, a vy ste sa chceli chvíľu veseliť v jeho svetle.
Ja mám väčšie svedectvo, ako je Jánovo: skutky, ktoré mi dal vykonať Otec. Tieto skutky, ktoré konám, svedčia o mne, že ma poslal Otec.“Liturgické čítanie – 15. december 2016 – Štvrtok po 3. adventnej nedeli

 

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 7, 24-30

Aleluja, aleluja, aleluja.
Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky! A každé telo uvidí Božiu spásu.

Ján je posol ktorý pripravuje cestu Pánovi

Keď Jánovi poslovia odišli, začal Ježiš hovoriť zástupom o Jánovi: „Čo ste vyšli na púšť vidieť? Trstinu zmietanú vetrom?
Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka oblečeného do jemných šiat? Veď tí, čo sa skvostne obliekajú a žijú v rozkošiach, bývajú v kráľovských domoch.
Teda čo ste vyšli vidieť? Proroka?
Áno, hovorím vám, viac ako proroka. Lebo to o ňom je napísané: ‚Hľa, posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on pripraví cestu pred tebou.‘
Hovorím vám: Medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nie je nik väčší ako Ján. Ale ten, kto je v Božom kráľovstve menší, je väčší ako on.“
A všetok ľud, čo ho počúval, ba aj mýtnici uznali Božiu spravodlivosť, keď sa dali pokrstiť Jánovým krstom. Ale farizeji a zákonníci zmarili v sebe Boží úmysel, lebo sa mu nedali pokrstiť.Liturgické čítanie – 14. december 2016 – Svätého Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi

 

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 7, 19-23

Aleluja, aleluja, aleluja.
Zodvihni mocne svoj hlas, ty, čo hlásaš radostnú zvesť; hľa, Pán, Boh, prichádza so všetkou mocou.

Oznámte Jánovi, čo ste videli a počuli

Ján si zavolal dvoch zo svojich učeníkov a poslal ich k Pánovi s otázkou: „Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?“
Keď muži k nemu prišli, povedali: „Poslal nás k tebe Ján Krstiteľ a pýta sa: ‚Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?‘“
Práve v tú hodinu uzdravil mnohých z neduhov, chorôb a od zlých duchov a mnohým slepým daroval zrak. A tak im odpovedal: „Choďte a oznámte Jánovi, čo ste videli a počuli: Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium. A blahoslavený je, kto sa na mne nepohorší.“Liturgické čítanie – 13. december 2016 – Svätej Lucie, panny a mučenice

 

Evanjelium podľa Matúša − Mt 21, 28-32

Aleluja, aleluja, aleluja.
Príď, Pane, nemeškaj! Zbav svoj ľud jeho zlých skutkov.

Prišiel Ján a hriešnici mu uverili

Ježiš povedal veľkňazom a starším ľudu: „Čo poviete na toto? Istý človek mal dvoch synov. Prišiel k prvému a povedal mu: ‚Syn môj, choď dnes pracovať do vinice!‘ Ale on odpovedal: ‚Nechce sa mi.‘ No potom to oľutoval a šiel.
Išiel k druhému a povedal mu to isté. Ten odpovedal: ‚Idem, pane!‘ Ale nešiel. Kto z týchto dvoch splnil otcovu vôľu?“
Odpovedali: „Ten prvý.“
Ježiš im povedal: „Veru, hovorím vám: Mýtnici a neviestky vás predchádzajú do Božieho kráľovstva. Lebo k vám prišiel Ján cestou spravodlivosti, a neuverili ste mu. Ale mýtnici a neviestky mu uverili. A vy, hoci ste to videli, ani potom ste sa nekajali a neuverili ste mu.“Liturgické čítanie – 12. december 2016 – Pondelok po 3. adventnej nedeli

 

Evanjelium podľa Matúša − Mt 21, 23-27

Aleluja, aleluja, aleluja.
Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu.

Odkiaľ bol Jánov krst?

Keď Ježiš prišiel do chrámu a učil, pristúpili k nemu veľkňazi a starší ľudu a pýtali sa: „Akou mocou toto robíš? A kto ti dal túto moc?“
Ježiš im povedal: „Aj ja sa vás na niečo spýtam. Ak mi odpoviete, i ja vám poviem, akou mocou toto robím. Odkiaľ bol Jánov krst? Z neba, či od ľudí?“
Oni rozmýšľali a hovorili si: „Ak povieme: ‚Z neba,‘ povie nám: ‚Prečo ste mu teda neuverili?‘ Ale ak povieme: ‚Od ľudí,‘ máme sa čo obávať zástupu, lebo Jána pokladajú všetci za proroka.“
Odpovedali teda Ježišovi: „Nevieme.“
A on im odvetil: „Ani ja vám nepoviem, akou mocou toto robím.“Liturgické čítanie – 8. december 2016 – Piatok po 2. adventnej nedeli

 

Evanjelium podľa Matúša − Mt 11, 16-19

Aleluja, aleluja, aleluja.
Pán príde, choďte mu v ústrety; on je to, knieža pokoja.

Nepočúvajú ani Jána, ani Syna človeka

Ježiš povedal zástupom: „Komuže prirovnám toto pokolenie? Podobá sa deťom, čo vysedávajú na námestí a pokrikujú na svojich druhov: ‚Pískali sme vám, a netancovali ste; nariekali sme, a neplakali ste.‘
Prišiel Ján, nejedol a nepil, a hovoria: ‚Je posadnutý zlým duchom.‘ Prišiel Syn človeka, je a pije, a hovoria: ‚Hľa, pažravec a pijan, priateľ mýtnikov a hriešnikov!‘ No múdrosť ospravedlňujú jej skutky.“Liturgické čítanie – 8. december 2016 – PRIKÁZANÝ SVIATOK – Nepoškvrnené počatie Panny Márie

 

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 1, 26-38

Aleluja, aleluja, aleluja.
Zdravas‘, Mária, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná si medzi ženami.

Počneš a porodíš syna

Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária.
Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas‘, milosti plná, Pán s tebou.“
Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav.
Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“
Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“
Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné.“
Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“
Anjel potom od nej odišiel.Liturgické čítanie – 7. december 2016 – Svätého Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi

 

Evanjelium podľa Matúša − Mt 11, 28-30

Aleluja, aleluja, aleluja.
Hľa, Pán príde a spasí svoj ľud; blahoslavení tí, čo sú pripravení uvítať ho.

Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate

Ježiš povedal: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.
Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu.
Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.“Liturgické čítanie – 6. december 2016 – Utorok po 2. adventnej nedeli

 

Evanjelium podľa Matúša − Mt 18, 12-14

Aleluja, aleluja, aleluja.
Blízko je deň Pána; hľa, príde a spasí nás.

Boh nechce, aby zahynuli maličkí

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Čo myslíte? Keby mal niekto sto oviec a jedna z nich by zablúdila, nenechá tých deväťdesiatdeväť na vrchoch a nepôjde hľadať tú, čo zablúdila? A keď sa mu ju podarí nájsť, veru, hovorím vám: Bude mať z nej väčšiu radosť ako z tých deväťdesiatich deviatich, čo nezablúdili.
Tak ani váš Otec, ktorý je na nebesiach, nechce, aby zahynul čo len jediný z týchto maličkých.“


Modlitbová nástenka

Simona:
Prosím vás o modlitby pred mojimi štátnicami, ktoré mám vo februári, aby som ich spravila. Bojím sa, že na to nemám a že to nezvládnem, pretože je toho príliš veľa. Ďakujem vám
16. January 2017
Modlí sa: 1 – Pomodlím sa.

Mia-Mária:
Prosím o modlitby za moju rodinu. Stále sa to zhoršuje, chvíľu bolo dobre. Problémy s dcérou sa stupňujú a aj celkovo vzťahy. Pán Boh všetkým zaplať!!!
16. January 2017
Modlí sa: 3 – Pomodlím sa.

Monika:
Prosím o modlitbu za môjho manžela, ktorý si hľadá nové zamestnanie. Nech ho Pán Boh posilňuje počas tohto ťažkého obdobia, nech nestráca dôveru v Božiu pomoc. Nech naša dobrá Matka Mária ochraňuje našu rodinu, aby sme v čase skúšky našli pokoj a s dôverou sa obracali na nášho Otca.
16. January 2017
Modlí sa: 1 – Pomodlím sa.

Viac žiadostí o modlitby