Deviatnik k Matke ustavičnej pomoci

"Panna Mária, Matka ustavičnej pomoci – ikona lásky."

Modlitbová nástenka

Priestor pre vaše prosby a modlitby o ktoré sa chcete podeliť s ostatnými.

1 2

Deviatnik

Božie Milosrdenstvo, sv. Júda Tadeáš, Božské srdce Ježišovo, sv. Jozef

Ruženec

Radostný, Bolestný, Slávnostný, Ruženec Svetla, Ruženec Božieho milosrdenstva

Litánie

Litánie k Duchu Svätému, k Božskému Srdcu Ježišovmu, k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

Krížová cesta

Božieho milosrdenstva, Krížová cesta detí, Na Veľký Piatok, Modlitba za rodiny


Novinky

Liturgické čítanie – 25. september 2016 – 26. nedeľa v Cezročnom období

 

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 16, 19-31

Aleluja, aleluja, aleluja.
Ježiš Kristus, hoci bol bohatý, stal sa chudobným, aby ste sa vy jeho chudobou obohatili.

Dostal si dobré a Lazár zlé; teraz sa tu teší a ty sa trápiš

Ježiš povedal farizejom: „Bol istý bohatý človek. Obliekal sa do purpuru a kmentu a deň čo deň prepychovo hodoval. Pri jeho bráne líhal akýsi žobrák, menom Lazár, plný vredov. Túžil nasýtiť sa z toho, čo padalo z boháčovho stola, a len psy prichádzali a lízali mu vredy.
Keď žobrák umrel, anjeli ho zaniesli do Abrahámovho lona. Zomrel aj boháč a pochovali ho. A keď v pekle v mukách pozdvihol oči, zďaleka videl Abraháma a Lazára v jeho lone. I zvolal: ‚Otec Abrahám, zľutuj sa nado mnou a pošli Lazára, nech si namočí aspoň koniec prsta vo vode a zvlaží mi jazyk, lebo sa hrozne trápim v tomto plameni!‘
No Abrahám povedal: ‚Synu, spomeň si, že si dostal všetko dobré za svojho života a Lazár zasa iba zlé. Teraz sa on tu teší a ty sa trápiš. A okrem toho je medzi nami a vami veľká priepasť, takže nik čo ako by chcel nemôže prejsť odtiaľto k vám ani odtiaľ prekročiť k nám.‘
Tu povedal: ‚Prosím ťa, Otče, pošli ho do domu môjho otca. Mám totiž piatich bratov; nech ich zaprisahá, aby sa nedostali aj oni na toto miesto múk.‘
Abrahám mu odpovedal: ‚Majú Mojžiša a Prorokov, nech ich počúvajú.‘
Ale on vravel: ‚Nie, otec Abrahám. Ak príde k nim niekto z mŕtvych, budú robiť pokánie.‘
Odpovedal mu: ‚Ak nepočúvajú Mojžiša a Prorokov, neuveria, ani keby niekto z mŕtvych vstal.‘“Liturgické čítanie – 23. september 2016 – Svätého Pia z Pietrelčiny, kňaza

 

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 9, 18-22

Aleluja, aleluja, aleluja.
Syn človeka prišiel, aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých.

Ty si Boží Mesiáš. Syn človeka musí mnoho trpieť

Keď sa Ježiš osamote modlil a boli s ním učeníci, opýtal sa ich: „Za koho ma pokladajú zástupy?“
Oni mu odpovedali: „Za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní hovoria, že vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov.“
„A vy ma za koho pokladáte?“, opýtal sa ich.
Odpovedal Peter: „Za Božieho Mesiáša.“
Ale on im dôrazne prikázal, že to nesmú nikomu povedať, a dodal: „Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.“Liturgické čítanie – 22. september 2016 – Štvrtok 25. týždňa v Cezročnom období

 

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 9, 7-9

Aleluja, aleluja, aleluja.
Ja som cesta, pravda a život, hovorí Pán; nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.

Jána som dal ja sťať.

Kto je teda ten, čo o ňom počúvam také veci?
Tetrarcha Herodes počul o všetkom, čo sa dialo, a bol v rozpakoch, lebo niektorí hovorili: „Ján vstal z mŕtvych,“ iní: „Zjavil sa Eliáš,“ zasa iní: „Vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov.“
A Herodes vravel: „Jána som dal ja sťať. Kto teda je ten, čo o ňom počúvam také veci?“ A chcel ho vidieť.Liturgické čítanie – 21. september 2016 – Svätého Matúša, apoštola a evanjelistu

 

Evanjelium podľa Matúša − Mt 9, 9-13

Aleluja, aleluja, aleluja.
Teba, Bože, chválime, teba, Pane, velebíme. Teba, Pane, oslavuje slávny zbor apoštolov.

Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí; milosrdenstvo chcem, a nie obetu

Ježiš videl na mýtnici sedieť človeka menom Matúša a povedal mu: „Poď za mnou!“ On vstal a išiel za ním.
Keď potom Ježiš sedel v dome za stolom, prišli mnohí mýtnici a hriešnici a stolovali s ním a s jeho učeníkmi. Keď to videli farizeji, hovorili jeho učeníkom: „Prečo váš učiteľ jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi?“
On to začul a povedal: „Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Choďte a naučte sa, čo to znamená: ‚Milosrdenstvo chcem, a nie obetu.‘ Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.“Liturgické čítanie – 20. september 2016 – Svätých Ondreja Kima Taegona, kňaza, Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov

 

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 8, 19-21

Aleluja, aleluja, aleluja.
Blahoslavení sú tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.

Mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho

Za Ježišom prišla jeho matka a bratia, ale pre zástup sa nemohli k nemu dostať.
Oznámili mu: „Vonku stojí tvoja matka a tvoji bratia a chcú ťa vidieť.“
On im odvetil: „Mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho.“Liturgické čítanie – 19. september 2016 – Pondelok 25. týždňa v Cezročnom období

 

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 8, 16-18

Aleluja, aleluja, aleluja.
Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca.

Sviecu postavia na svietnik, aby tí, čo vchádzajú, videli svetlo

Ježiš povedal zástupom: „Nik nezažne lampu a neprikryje ju nádobou, ani ju nepostaví pod posteľ, ale postaví ju na svietnik, aby tí, čo vchádzajú, videli svetlo.
Lebo nič nie je skryté, čo by sa nevyjavilo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo a nedostalo na verejnosť.
Dávajte teda pozor, ako počúvate, lebo kto má, tomu sa pridá, a kto nemá, tomu sa vezme aj to, o čom si myslí, že má.“Liturgické čítanie – 18. september 2016 – 25. nedeľa v Cezročnom období

 

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 16, 1-13

Aleluja, aleluja, aleluja.
Ježiš Kristus, hoci bol bohatý, stal sa chudobným, aby ste sa vy jeho chudobou obohatili.

Nemôžete slúžiť aj Bohu, aj mamone

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Bol istý bohatý človek, ktorý mal správcu, a toho obžalovali u neho, že mu rozhadzuje majetok. Zavolal si ho a povedal mu: ‚Čo to počúvam o tebe? Vydaj počet zo svojho šafárenia, lebo už nemôžeš ďalej šafáriť.‘
Správca si povedal: ‚Čo budem robiť, keď ma môj pán zbavuje správcovstva? Kopať nevládzem, žobrať sa hanbím. Viem, čo urobím, aby ma niekde prijali do domu, keď ma zbavia správcovstva.‘
Zavolal si po jednom dlžníkov svojho pána a vravel prvému: ‚Koľko dlhuješ môjmu pánovi?‘
On povedal: ‚Sto kadí oleja.‘
Vravel mu: ‚Tu máš svoj úpis, rýchlo si sadni a napíš päťdesiat.‘
Potom povedal inému: ‚A ty koľko dlhuješ?‘
On vravel: ‚Sto meríc pšenice.‘
Vravel mu: ‚Tu máš svoj úpis a napíš osemdesiat.‘
A pán pochválil nepoctivého správcu, že si opatrne počínal. Lebo synovia tohto sveta sú voči sebe navzájom predvídavejší ako synovia svetla.
Aj ja vám hovorím: Robte si priateľov z nespravodlivej mamony, aby vás, až sa pominie, prijali do večných príbytkov.
Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom, a kto je nepoctivý v malom, je nepoctivý aj vo veľkom.
Ak ste teda neboli verní v nespravodlivej mamone, kto vám zverí pravé bohatstvo? A ak ste neboli verní v cudzom, kto vám dá, čo je vaše?
Nijaký sluha nemôže slúžiť dvom pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu, aj mamone.“Liturgické čítanie – 17. september 2016 – Sobota 24. týždňa v Cezročnom období

 

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 8, 4-15

Aleluja, aleluja, aleluja.
Blahoslavení sú tí, čo zachovávajú Božie slovo v dobrom a šľachetnom srdci a s vytrvalosťou prinášajú úrodu.

Ktoré padlo do dobrej zeme, to sú tí, čo zachovávajú slovo a s vytrvalosťou prinášajú úrodu

Keď sa k Ježišovi zišiel veľký zástup a prichádzali k nemu ľudia zo všetkých miest, povedal v podobenstve: „Rozsievač vyšiel rozsievať semeno. Ako sial, jedno zrno padlo na kraj cesty. Tam ho pošliapali a nebeské vtáky pozobali. Druhé padlo na skalu. Vzišlo a uschlo, lebo nemalo vlahy. Iné zasa padlo do tŕnia, ale tŕnie rástlo s ním a udusilo ho.
Iné zrno padlo do dobrej zeme. Vyrástlo a prinieslo stonásobnú úrodu.“
Keď to povedal, zvolal: „Kto má uši na počúvanie, nech počúva.“
Jeho učeníci sa ho pýtali, aké je to podobenstvo.
On im povedal: „Vám je dané poznať tajomstvá Božieho kráľovstva. Ostatným hovorím len v podobenstvách, aby hľadeli, ale nevideli, aby počúvali, ale nechápali.
Podobenstvo znamená toto: Semeno je Božie slovo.
Na kraji cesty, to sú tí, čo počúvajú, ale potom prichádza diabol a vyberá im slovo zo srdca, aby neuverili a neboli spasení.
Na skale, to sú tí, čo počúvajú a s radosťou prijímajú slovo, ale nemajú korene, veria len na čas a v čase skúšky odpadajú.
Ktoré padlo do tŕnia, to sú tí, čo počúvajú, ale starosti, bohatstvo a rozkoše života ho postupne udusia a oni neprinesú úrodu.
A ktoré padlo do dobrej zeme, to sú tí, čo počúvajú slovo, zachovávajú ho v dobrom a šľachetnom srdci a s vytrvalosťou prinášajú úrodu.“Liturgické čítanie – 14. september 2016 – Povýšenie svätého kríža

 

Evanjelium podľa Jána − Jn 3, 13-17

Aleluja, aleluja, aleluja.
Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Syn človeka musí byť vyzdvihnutý

Ježiš povedal Nikodémovi: „Nik nevystúpil do neba, iba ten, čo zostúpil z neba, Syn človeka.
A ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život.“
Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil.Liturgické čítanie – 13. september 2016 – Svätého Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi

 

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 7, 11-17

Aleluja, aleluja, aleluja.
Veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud.

Mládenec, hovorím ti, vstaň!

Ježiš išiel do mesta, ktoré sa volá Naim. Išli s ním jeho učeníci a veľký zástup ľudu. Keď sa priblížil k mestskej bráne, práve vynášali mŕtveho. Bol to jediný syn matky a tá bola vdova. Sprevádzal ju veľký zástup z mesta.
Keď ju Pán uvidel, bolo mu jej ľúto a povedal jej: „Neplač!“
Potom pristúpil a dotkol sa már. Nosiči zastali a on povedal: „Mládenec, hovorím ti, vstaň!“ Mŕtvy sa posadil a začal hovoriť. A Ježiš ho vrátil jeho matke.
Tu sa všetkých zmocnil strach, velebili Boha a hovorili: „Veľký prorok povstal medzi nami“ a: „Boh navštívil svoj ľud.“ A táto zvesť o ňom sa rozšírila po celej Judei a po celom okolí.


Modlitbová nástenka

R.:
Prosím o uzdravenie môjho rodu, o odstránenie z neho všetkého zla, čo ťaží našu myseľ, telo a ducha. Nech v našich dušiach vládne pokoj a radosť.
22. September 2016
Modlí sa: 17 – Pomodlím sa.

Ignac:
Prosim Vas o modlitbu,aby ma Pan vyliecil a bol ku mne milosrdny.Chvalim Ta a dakujem Ti.Vdaka
20. September 2016
Modlí sa: 7 – Pomodlím sa.

Elen.:
Môj najdrahší Ježišu, toľko tvojich detí tu na zemi trpí ale oni neviedia, že je to preto, lebo stratili cestu k tebe, že stratili pastiera. Prosím Ťa, Pane, maj milosrdenstvo zo všetkými svojimi detmi bez ohľadu na to, ako bolestne Ťa urazili. Vypočuj prisím moju modlitbu a zachráň všetky duše od večného zatratenia. Amen
20. September 2016
Modlí sa: 10 – Pomodlím sa.

Viac žiadostí o modlitby